Kontakti / Službenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15), omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

-pisanim putem na adresu: Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb

-elektroničkim putem, na e-mail: sluzbenikzainformiranje@zosi.hr

 

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrasce možete preuzeti niže u download zoni.

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

Godišnje izvješće

Odluka Službenik za informiranje - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Krunoslav Vidić

Službenik za informiranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

e-mail: sluzbenikzainformiranje@zosi.hr

Download zona

kriteriji za odredjivanje visine naknade stvarnih materijalnih i troskova dostave informacija (272.69 kB pdf)
zahtjev za pristup informacijama (50.5 kB doc)
zahtjev za ponovnu uporabu informacija (50 kB doc)
zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (52 kB doc)