Natječaji

Javni natječaj; KLASA 50

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

1.Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo

 

1.1. rukovoditelj odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije

- najmanje 4 godine radnog iskustva u struci

- rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

 

1.2. samostalni stručni referent II.pripravnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci), rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili viša škola (nekadašnja viša stručna sprema)  ekonomskog smjera

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

- rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

  

2. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku

 

2.1. rukovoditelj odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije

- najmanje 4 godine radnog iskustva u struci

- rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

 

2.2. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije

- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci

- rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

 

2.3. stručni referent I. -pripravnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (pripravnički staž u trajanju od 3 mjeseca), rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera

- najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

                                   

 

3. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za nabavu

 

3.1. rukovoditelj odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije ili prava

- najmanje 4 godine radnog iskustva u struci

- važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od strane nadležnog tijela

- rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

 

3.2. viši stručni savjetnik u središnjem uredu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava

- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

- važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od strane nadležnog tijela

- rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

 

3.3. stručni referent I. -pripravnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (pripravnički staž u trajanju od 3 mjeseca), rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera

- najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

 

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje.

 

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja, i to:

 

- životopis;

- preslika diplome o završenom studiju (za kandidate kod kojih je viša i/ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera uvjet za prijavu na javni natječaj);

- preslika svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi (za kandidate kod kojih je srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera uvjet za prijavu na javni natječaj);

- preslika važećeg certifikata iz područja javne nabave izdan od strane nadležnog tijela (za kandidate kod kojih je posjedovanje važećeg certifikata iz područja javne nabave izdan od strane nadležnog tijela stručni uvjet za prijavu na javni natječaj);

- preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja;

- preslika dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji;

- preslika domovnice ili osobne iskaznice;

- preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, s naznakom „ Za Javni natječaj Klasa: 50“.

 

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu. Svaka prijava mora sadržavati sve potrebne priloge.

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim/om na javni natječaj.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne

novine“ broj 121/17 i 98/19), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te  dokaze iz članka 103. stavka 1. gore citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na slijedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 94/01-Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca  (rješenje, odluka i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

 

Opis poslova radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavanju javnim natječajem uređeni su

Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18, 59/19, 79/19, 119/19 i 50/20).

 

Stručna i radna iskustva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se na razgovoru s kandidatima i po potrebi testiranjem znanja, sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu obavljanja razgovora s kandidatima te vremenu, sadržaju i rezultatima testiranja, ako se testiranje bude provodilo, objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (www.zosi.hr). Za kandidate koji ne pristupe intervjuu/testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

RAVNATELJ

 Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

Javni natječaj, KLASA 50 (320.97 kB pdf)