Natječaji

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama u iznosu od 4.000.000,00 kn

KLASA: 112-07/16-01/56

URBROJ: 426-01-16-02

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/14 i 67/15) i članka 36. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14, 2/15 i 13/15), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama

Predmet javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama, u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna.

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama iz javnog natječaja, podnositelji prijave na ovaj javni natječaj su integrativne i zaštitne radionice koje:

 1. pozitivno posluju
 2. imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 3. zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno najmanje pet osoba s invaliditetom (zaštitna radionica)
 4. zaposlene osobe s invaliditetom u zaštitnim radionicama moraju biti upisane u evidenciju zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama
 5. zapošljavaju najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih (integrativna radionica)
 6. zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama moraju biti upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom
 7. nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 8. nemaju dugovanja prema radnicima

Na javni natječaj se ne mogu javiti podnositelji prijava koji se nalaze u stečaju ili postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj.

 2. SVRHA DODJELE SREDSTAVA

Javnim natječajem se odobravaju bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

 1. pokriće izravnih troškova vezanih uz poslovanje – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju
 2. pokriće troškova nastalih uz aktivnost promocije i stvaranja poduzetničke kulture – promotivni materijali, usluge marketinga, te senzibiliziranja i informiranja javnosti o radu zaštitnih ili integrativnih radionica
 3. pokriće neizravnih troškova poslovanja – režijski troškovi, uredski materijal, najam prostora, usluge komunikacija, telefonije i interneta, poštanske usluge, usluge održavanja računalnih sustava i web stranica
 4. pokriće troškova sufinanciranja učestalih privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom

Zavod će sufinancirati do 50% opravdanih troškova u granicama maksimalnih udjela u ukupnim troškovima sufinanciranim po programu za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama.

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava, podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. opis programa za održavanje zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama za koji se traže sredstva (struktura, realizacija i financiranje, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.)
 2. presliku bilance i računa dobiti i gubitka za 2015. godinu
 3. dokaz o solventnosti ne stariji od 30 dana
 4. presliku JOPPD obrasca, stranica A i B, za prethodni mjesec
 5. potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
 6. potpisanu izjavu poslodavca (pod materijalnom i krivičnom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima
 7. potpisanu izjavu poslodavca o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca
 8. dokumentaciju iz koje su vidljivi: izravni troškovi vezani uz poslovanje u 2016. godini (za stavku iz točke 2. pod A) ovog javnog natječaja), troškovi nastali uz aktivnost promocije i stvaranja poduzetničke kulture u 2016. godini (za stavku iz točke 2. pod B) ovog javnog natječaja), neizravni troškovi poslovanja u 2016. godini (za stavku iz točke 2. pod C) ovog javnog natječaja), te troškovi sufinanciranja učestalih privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom u 2016. godini (za stavku iz točke 2. pod D) ovog javnog natječaja)
 9. potpisanu izjavu poslodavca o korištenim potporama male vrijednosti

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije.

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

– kvaliteta programa za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama

– kvaliteta priložene dokumentacije za program za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama

– značaj programa za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama

– značaj programa za lokalnu zajednicu.

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ostvaruju najbolje rezultate prema kriterijima iz točke 4. javnog natječaja, na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 4.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave do maksimalnog iznosa od 500.000,00 kn po podnositelju, a što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti. Sukladno  navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti, ne može iznositi više od 200.000,00 eura, po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je poduzetnik primio kao potpore male vrijednosti, također neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Prijave za dodjelu sredstava iz javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima.

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu sredstava i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka.

Obrazac zahtjeva (kao i obrazac izjave iz točke 3.i) ovog natječaja) se može preuzeti na web stranici Zavoda: www.zosi.hr ili zatražiti putem e-pošte: tajnistvo@zosi.hr.

Javni natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, Večernjem listu i na službenim web-stranicama Zavoda.

Prijavu na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Za javni natječaj – de minimis 36«.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Download zona

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama u iznosu od 4.000.000,00 kn (207.66 kB pdf)
Obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava (52.5 kB doc)
Izjave o korištenju potpora male vrijednosti (16.44 kB docx)