Natječaji

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama

 

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 12. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15 i 28/18), članka 35. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18) i Odluke Upravnog vijeća, KLASA:  402-07/18-13/01, URBROJ: 426-02-03/2-18-1 od 14. rujna 2018. godine, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama

 

Predmet Javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna.

 

 1. UVJETI PRIJAVE

 

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama (u nastavku: program), na Javni natječaj mogu se prijaviti integrativne radionice (uključujući i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice, u nastavku: poslodavac), uz uvjet da:

 

a) pozitivno posluju tj. imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da zaštitna radionica posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

b) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske

c) zapošljavaju najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno najmanje pet osoba s invaliditetom ako se radi o radnoj jedinici za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice (za integrativne radionice i radne jedinice upisane u knjigu evidencije integrativnih radionica), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije

d) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u integrativnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije

e) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi

f) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi

g) nemaju dugovanja prema Zavodu po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

h) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

i) nisu korisnici dodijeljenih sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava) u istu svrhu.

 

Na Javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima se provodi cjelokupni postupak stečaja ili su ispunjeni uvjeti da se nad podnositeljem prijave pokrene cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika ili su u postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na Javni natječaj.

U slučaju da u prijavi podnositelj traži dodjelu posebnih sredstva za više područja djelatnosti (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prioritetu financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

 

2. SVRHA DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA

 

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje i održavanje zaposlenosti integrativnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

 

A) nabavu novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom;

B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);

C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) prostora integrativne radionice i ugradnju opreme i novih tehnologija u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom;

D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom (trošak prijevoza na posao i s posla za 12 mjeseci zaposlenja osobe s invaliditetom na koju se trošak odnosi ili nove osobe s invaliditetom u slučaju prestanka radnog odnosa prve osobe s invaliditetom za preostalo razdoblje do ukupno 12 mjeseci zaposlenja, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom za potrebe ulaganja u znanja i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima potreban pratitelj za potrebe ulaganja u znanja), pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po programu.

 

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje, kao ni sredstva za programe koji su u trenutku podnošenja zahtjeva završeni ili je njihovo izvođenje već započelo.

Sredstva za nabavu opreme i novih tehnologija mogu se dodijeliti uz uvjet da se nabavljena oprema i nove tehnologije ne otuđe u roku od najmanje 36 mjeseci od dana nabave.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće onih troškova za koje podnositelji prijava imaju osigurana sredstva temeljem dodjele sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava).

Podnositeljima prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se podnositeljima prijava na natječaj koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

 

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 

U prijavi na Javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

a) obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava

b) poslovni plan realizacije programa iz kojeg je vidljiva samoodrživost programa i koji je razrađen po svim prioritetima/svrhama za koje se traži dodjela sredstava

c) presliku bilance i računa dobiti i gubitka, odnosno izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu

d) dokaz o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave te dokaz o bonitetu (BON-1) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

e) presliku JOPPD obrasca, stranica A i B za prethodni mjesec

f) potvrda porezne uprave u izvorniku o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave

g) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima

h) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca

i) ponude/predračuni/troškovnici/specifikacije troškova za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog Javnog natječaja), odnosno ponuda Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz koje su vidljivi troškovi administracije i dokumentacija iz koje je vidljiv trošak prijevoza (za stavku iz točke 2. pod D) ovog Javnog natječaja)

j) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

k) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, odnosno da nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima (samo za podnositelje prijava koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost)

l) ovjereni popis stručnih radnika i ovjereni popis radnih instruktora

m) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju dvostrukog financiranja

n) dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom najmu odnosno zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 5 ili više godina od dana podnošenja prijave) i izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu na koju se odnosi dodjela sredstava u svrhu dodjele sredstava iz točke 2. C)

o) ugovori ili predugovori o poslovnoj suradnji i/ili druga dokumentacija za realizaciju poslovnog plana i obavljanje djelatnosti za razdoblje na koje se odnosi poslovni plan za novoosnovane integrativne radionice

p) obrazac proračuna troškova programa.

 

Novoosnovane integrativne radionice koje nisu poslovale u 2017. godini nisu dužne dostaviti dokumentaciju označenu pod točkom c).

 

Dokumentacija koja zahtijeva potpis podnositelja prijave mora biti dostavljena u izvorniku i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na Javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije i/ili obrazloženja te izvrši terenski izvid, kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

 

Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija:

 

1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

- proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti

- proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište

- proširenje postojećih usluga i/ili uvođenje novih usluga

- unapređenje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na nova tržišta.

 

2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se:

- održi zaposlenost već zaposlenih osoba s invaliditetom u periodu od najmanje 24 mjeseca i/ili

- zaposle nove osobe s invaliditetom, te održi zaposlenost tih osoba u periodu od najmanje 24 mjeseca.

 

3. kriterij samoodrživosti programa na način da podnositelj prijave tijekom provedbe programa sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova programa većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova.

 

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

 

Na temelju podnesenih prijava na Javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. Javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 10.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i sukladno iskazanim prioritetima financiranja.

Ukoliko podnositelji prijava ukupno po svojim zahtjevima traže iznos sredstava veći od iznosa sredstava koji se dodjeljuje po ovom natječaju, te ukoliko su tražena sredstva sukladno iskazanim prioritetima financiranja veća od iznosa sredstava koji se dodjeljuju po ovom natječaju, izvršit će se dodatna evaluacija dostavljenih prijava, te će se sredstva dodjeljivati po ključu dodjele sredstava navedenom u tablici 1. Dodjela sredstava po broju zaposlenih osoba s invaliditetom do maksimalnih iznosa sufinanciranja:

 

Tablica 1. Dodjela sredstava po broju zaposlenih osoba s invaliditetom do maksimalnih iznosa sufinanciranja

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom u integrativnoj radionici ili radnoj jedinici sa statusom integrativne radionice

Gornja granica sufinanciranja (maksimalni iznos sufinanciranja)
u kunama

95,2380951% od gornje granice sufinanciranja
u kunama

5 - 100

3.500.000,00

3.333.333,33

 

Podnositelju prijave koji u svom zahtjevu traži sredstva u iznosu do 95,2380951% od iznosa definirane gornje granice sufinanciranja (iz Tablice 1.), uz uvjet da zadovoljava uvjetima iz ovog natječaja dodijelit će se iznos traženih sredstava.

Ukoliko su tražena sredstva i nakon primjene ključa dodjele sredstava veća od iznosa sredstava koji se dodjeljuje po ovom natječaju, pristupit će se dodjeli sredstava po slijedećoj formuli:

Iznos sufinanciranja po podnositelju zahtjeva = preostala sredstva / preostali iznos gornjih granica sufinanciranja X gornja granica sufinanciranja u kn

Preostala sredstva = 10.000.000,00 kn umanjeno za iznos sredstava podnositelja prijava koji su tražili iznos do 95,2380951%  od gornje granice sufinanciranja

Preostali iznos gornjih granica sufinanciranja = suma gornjih granica sufinanciranja po podnositeljima prijava umanjena za iznose gornjih granica sufinanciranja podnositelja prijava koji su tražili iznos do 95,2380951% od gornje granice sufinanciranja  

Prijave za dodjelu sredstava iz Javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli posebnih sredstava korisnicima.

Odluku o dodjeli posebnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Visina odobrenog iznosa sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova, dostava izvješća i dodatne dokumentacije sukladnih navedenom programu, broj osoba s invaliditetom koji podnositelj prijave treba zaposliti, te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o dodjeli posebnih sredstava između Zavoda i odabranog podnositelja prijave. Uz potpisani Ugovor o dodjeli posebnih sredstava podnositelj prijave dužan je dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 20%.

 

6. NAČIN PRIJAVE

 

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava, obrascem proračuna troškova programa i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka, kao ni prijave koje ne sadrže potrebne izjave na propisanom obrascu, prijave koje sadrže dokumentaciju koja nije potpisana, dostavljena u izvorniku te ovjerena pečatom (kada je to potrebno sukladno posebnim propisima) i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Neće se razmatrati prijave onih podnositelja prijava koji nisu ispunili obveze prema Zavodu po osnovi ugovornih obveza temeljem kojih su isplaćeni poticaji Zavoda.

Obrazac zahtjeva i obrazac proračuna troškova programa, kao i obrasce izjava iz točaka 3.g), 3.h), 3.k) te 3.m) ovog natječaja) može se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Javni natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na službenoj web stranici Zavoda.

Prijavu na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: » Za Javni natječaj – 13/01, Ne otvarati «.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Zavod ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti i sadržaju prijava.

Popis svih podnositelja prijave na Javni natječaj s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na web stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

 

RAVNATELJ

Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

JN za dodjelu posebnih sredstava KLASA 402-07/18-13/01 (422.67 kB pdf)
OBRAZAC PRORAČUNA TROŠKOVA PROGRAMA (62.57 kB docx)
ZAHTJEV ZA DODJELU SREDSTAVA INTEGRATIVNE 2018. (104.07 kB docx)
izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (63.83 kB docx)
izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima (56.1 kB docx)
izjava o ukupnom broju zaposlenih te broju zaposlenih osoba s invaliditetom (62.26 kB docx)
izjava podnositelja da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost (61.75 kB docx)