Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 12. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15 i 28/18), članka 36. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18) i Odluke Upravnog vijeća, KLASA:  402-07/19-13/02, URBROJ: 426-02-01/1-19-1 od 25. rujna 2019. godine, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama

 

Predmet Javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 kuna.

 

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama (u nastavku: program), na Javni natječaj mogu se prijaviti integrativne radionice (uključujući i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice, u nastavku: poslodavac), uz uvjet da:

a) pozitivno posluju tj. imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da zaštitna radionica posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

b) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi

c) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi

d) nemaju dugovanja prema Zavodu po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

e) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

f) nisu korisnici dodijeljenih sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava) u istu svrhu.

Na Javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima je podnesen prijedlog za otvaranje stečaja/predstečaja i/ili je stečajni/predstečajni postupak otvoren, ili se vodi postupak likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na Javni natječaj.

U slučaju da u prijavi podnositelj traži dodjelu posebnih sredstva za više područja djelatnosti (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prioritetu financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

 

2. SVRHA DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje i održavanje zaposlenosti integrativnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

A) nabavu novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom;

B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);

C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) prostora integrativne radionice u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom;

D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom (trošak prijevoza na posao i s posla za 12 mjeseci zaposlenja osobe s invaliditetom na koju se trošak odnosi ili nove osobe s invaliditetom u slučaju prestanka radnog odnosa prve osobe s invaliditetom za preostalo razdoblje do ukupno 12 mjeseci zaposlenja, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom za potrebe ulaganja u znanja i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima potreban pratitelj za potrebe ulaganja u znanja), pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po programu.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje, kao ni sredstva za programe, projekte, aktivnosti, ulaganja, opremanje i sl. koji su u trenutku podnošenja zahtjeva završeni ili je njihovo izvođenje već započelo.

Sredstva za nabavu opreme i novih tehnologija mogu se dodijeliti uz uvjet da se nabavljena oprema i nove tehnologije ne otuđe u roku od najmanje 36 mjeseci od dana nabave.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće onih troškova za koje podnositelji prijava imaju osigurana sredstva temeljem dodjele sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja/ostalih davatelja sredstava (zabrana dvostrukog financiranja).

Podnositeljima prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se podnositeljima prijava na natječaj koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, te primjene Pravila o financijskim korekcijama.

 

3. POTREB NA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na Javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava

b) poslovni plan realizacije programa iz kojeg je vidljiva samoodrživost programa i koji je razrađen po svim prioritetima/svrhama za koje se traži dodjela sredstava

c) presliku bilance i računa dobiti i gubitka, odnosno izvještaj o prihodima i rashodima za 2018. godinu

d) dokaz o solventnosti (BON-2 ili SOL-2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

e) dokaz o bonitetu (BON-1) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

f) potvrda porezne uprave u izvorniku o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave

g) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima

h) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca

i) ponude/predračuni/troškovnici/specifikacije troškova za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog Javnog natječaja), odnosno ponuda Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz koje su vidljivi troškovi administracije i dokumentacija iz koje je vidljiv trošak prijevoza (za stavku iz točke 2. pod D) ovog Javnog natječaja)

j) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, odnosno da nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima (samo za podnositelje prijava koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost)

k) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju dvostrukog financiranja

l) dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom najmu odnosno zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 5 ili više godina od dana podnošenja prijave ili u slučaju da je ugovoreno razdoblje kraće od 5 godina, pismo namjere najmodavca/zakupodavca da će nakon isteka ugovora sklopiti novi ugovor o najmu odnosno zakupu poslovnog prostora sa podnositeljem prijave na javni natječaj, koji zajedno sa prethodno sklopljenim ugovorom ne može biti sklopljen na razdoblje kraće od 5 godina) i izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu na koju se odnosi dodjela sredstava u svrhu dodjele sredstava iz točke 2. C)

m) obrazac proračuna troškova programa.

Novoosnovane integrativne radionice koje nisu poslovale u 2018. godini nisu dužne dostaviti dokumentaciju označenu pod točkom c).

 

Dokumentacija koja zahtijeva potpis podnositelja prijave mora biti dostavljena u izvorniku i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

 

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na Javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije kao i obrazloženja pojedinih dostavljenih dokumenata, odnosno navoda u zaprimljenoj dokumentaciji te izvrši terenski izvid, kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija:

1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

- proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti

- proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište

- proširenje postojećih usluga i/ili uvođenje novih usluga

- unapređenje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na nova tržišta.

2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se:

- održi zapošljavanje najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno održi zapošljavanje najmanje pet osoba s invaliditetom ako se radi o radnoj jedinici za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice u periodu od najmanje 24 mjeseca (zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama moraju biti upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u integrativnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom)).

3. kriterij samoodrživosti programa na način da podnositelj prijave tijekom provedbe programa sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova programa većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova.

 

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na Javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. Javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 15.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i sukladno iskazanim prioritetima financiranja.

Ukoliko podnositelji prijava ukupno po svojim zahtjevima traže iznos sredstava veći od iznosa sredstava koji se dodjeljuje po ovom natječaju, te ukoliko su tražena sredstva sukladno iskazanim prioritetima financiranja veća od iznosa sredstava koji se dodjeljuju po ovom natječaju, izvršit će se dodatna evaluacija dostavljenih prijava, te će se sredstva dodjeljivati po ključu dodjele sredstava navedenom u tablici 1. Dodjela sredstava po broju zaposlenih osoba s invaliditetom do maksimalnih iznosa sufinanciranja:

Tablica 1. Dodjela sredstava po broju zaposlenih osoba s invaliditetom do maksimalnih iznosa sufinanciranja

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom u integrativnoj radionici ili radnoj jedinici sa statusom integrativne radionice

Gornja granica sufinanciranja (maksimalni iznos sufinanciranja)
u kunama

85,7142858% od gornje granice sufinanciranja
u kunama

5 - 100

3.500.000,00

3.000.000,00

Podnositelju prijave koji u svom zahtjevu traži sredstva u iznosu do 85,7142858% od iznosa definirane gornje granice sufinanciranja (iz Tablice 1.), uz uvjet da zadovoljava uvjetima iz ovog natječaja dodijelit će se iznos traženih sredstava.

Ukoliko su tražena sredstva i nakon primjene ključa dodjele sredstava veća od iznosa sredstava koji se dodjeljuje po ovom natječaju, pristupit će se dodjeli sredstava po slijedećoj formuli:

Iznos sufinanciranja po podnositelju zahtjeva = preostala sredstva / preostali iznos gornjih granica sufinanciranja X gornja granica sufinanciranja u kn

Preostala sredstva = 15.000.000,00 kn umanjeno za iznos sredstava podnositelja prijava koji su tražili iznos do 85,7142858%  od gornje granice sufinanciranja

Preostali iznos gornjih granica sufinanciranja = suma gornjih granica sufinanciranja po podnositeljima prijava umanjena za iznose gornjih granica sufinanciranja podnositelja prijava koji su tražili iznos do 85,7142858% od gornje granice sufinanciranja  

Prijave za dodjelu sredstava iz Javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli posebnih sredstava korisnicima.

Odluku o dodjeli posebnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Visina odobrenog iznosa sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova za koje su sredstva dodijeljena, dostava izvješća i popratne dokumentacije o namjenski utrošenim sredstvima, broj osoba s invaliditetom za koje podnositelj prijave treba održati zaposlenost, obveze i mjere vezane uz informiranje, komunikaciju i elemente vidljivosti (sukladno Uputama za korisnike posebnih sredstava Zavoda – Informiranje, komunikacija i vidljivost koje su objavljene uz ovaj Javni natječaj, a koje su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), uvjeti i načini utvrđivanja i određivanja financijske korekcije i/ili mjera povrata (sukladno Pravilima o financijskim korekcijama koja su objavljena uz ovaj Javni natječaj, a koja su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), obveze provedbe postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi koja su objavljena uz ovaj Javni natječaj, a koja su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), obveze vezane uz izmjene ugovora/dodatak ugovora (manje izmjene ugovora koje ne zahtijevaju izradu dodatka ugovora, veće izmjene ugovora koje zahtijevaju izradu dodatka ugovora, izmjene ugovora kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojeće aktivnosti te s njima povezani prihvatljivi troškovi koje je moguće financirati temeljem ovog javnog natječaja, rokovi podnošenja zahtjeva za izmjenu ugovora i sl.), te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o dodjeli posebnih sredstava između Zavoda i odabranog podnositelja prijave. Uz potpisani Ugovor o dodjeli posebnih sredstava podnositelj prijave dužan je dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 20%.

 

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava, obrascem proračuna troškova programa i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka, kao ni prijave koje ne sadrže potrebne izjave na propisanom obrascu, prijave koje sadrže dokumentaciju koja nije potpisana, dostavljena u izvorniku te ovjerena pečatom (kada je to potrebno sukladno posebnim propisima) i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Neće se razmatrati prijave onih podnositelja prijava koji nisu ispunili obveze prema Zavodu po osnovi ugovornih obveza temeljem kojih su isplaćeni poticaji/posebna sredstva Zavoda.

Obrazac zahtjeva i obrazac proračuna troškova programa, kao i obrasce izjava iz točaka 3.g), 3.h), 3.j) te 3.k) ovog natječaja) može se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Upute za korisnike posebnih sredstava Zavoda – Informiranje, komunikacija i vidljivost, Pravila o financijskim korekcijama, te Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi objavljene na web stranici Zavoda sastavni su dio ovog natječaja.

Javni natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na službenoj web stranici Zavoda.

Prijavu na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: » Za Javni natječaj – 13/02, Ne otvarati «.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Zavod ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti i sadržaju prijava.

Popis svih podnositelja prijave na Javni natječaj s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na web stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

RAVNATELJ

Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

Javni natječaj integrativne radionice (509.13 kB pdf)
3.a - ZAHTJEV ZA DODJELU SREDSTAVA INTEGRATIVNE 2019 (100.76 kB docx)
3.g - izjava_o_nepostojanju_nepodmirenih_obveza_prema_radnicima (61.65 kB docx)
3.h - izjava_o_ukupnom_broju_zaposlenih_te_broju_zaposlenih_osoba_s_invaliditetom_zaštitne (62.32 kB docx)
3.j - izjava_podnositelja_da_nije_u_sustavu_poreza_na_dodanu_vrijednost (61.63 kB docx)
3.k - izjava_o nepostojanju_dvostrukog_financiranja (70.2 kB docx)
3.m - OBRAZAC PRORAČUNA TROŠKOVA PROGRAMA (62.61 kB docx)
Pravila o financijskim korekcijama (55.02 kB docx)
Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (64.84 kB docx)
Upute za korisnike posebnih sredstava Zavoda - informiranje, komunikacija vidljivost (28.64 kB docx)