Natječaji

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

KLASA: 112-02/16-01/93

URBROJ: 426-02-01-16-3

 

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/14 i 67/15), v.d. ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

I. PODRUČNI URED U OSIJEKU

 

1. Vještak-specijalist, 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- Odobrenje za samostalni rad (licenca)

- Rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika

 

II. PODRUČNI URED U SPLITU

 

2. Vještak-specijalist, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu, mjesto rada u Dubrovniku

 

Stručni uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- Odobrenje za samostalni rad (licenca)

- Rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika

 

III. PODRUČNI URED U RIJECI

 

 3. Vještak-specijalist, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom  vremenu, mjesto rada u Puli

 

Stručni uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integriranu preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- Odobrenje za samostalni rad (licenca)

- Rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika

 

IV. PODRUČI URED U VARAŽDINU

 

4. Vještak-specijalist, 3 izvršitelja, na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integriranu preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- Odobrenje za samostalni rad (licenca)

- Rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika

 

5. Vještak-specijalist, 1 izvršitelj,  na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu, mjesto rada u Koprivnici

 

Stručni uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integriranu preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- Odobrenje za samostalni rad (licenca)

- Rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika

 

V. PODRUČNI URED U ZAGREBU

 

6. Vještak-specijalist, 4 izvršitelja, na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integriranu preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- Odobrenje za samostalni rad (licenca)

- Rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika

 

7. Vještak-specijalist, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu, mjesto rada u Bjelovaru

 

Stručni uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integriranu preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- Odobrenje za samostalni rad (licenca)

- Rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika

 

8. Vještak-specijalist, 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu, mjesto rada Sisak

 

Stručni uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integriranu preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- Odobrenje za samostalni rad (licenca)

- Rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- Aktivno poznavanje jednog stranog jezika

 

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuje.

 

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja, i to:

- životopis

- preslika diplome o završenom studiju i specijalizaciji (za kandidate kod kojih je specijalizacija stručni uvjet za prijavu na javni natječaj)

- preslika odobrenja za samostalan rad

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda o radnom stažu i njegovom trajanju ili, umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslika domovnice ili osobne iskaznice

- preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, s naznakom „ Za javni natječaj klasa 93“.

 

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu. Svaka prijava mora sadržavati sve potrebne priloge. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim/om na javni natječaj.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo postojanje navedenog prava, dokaz da je nezaposlen i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (odluka, rješenje i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj:33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 94/01-Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca  (rješenje, odluka i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

 

Opis poslova radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je objavljen na službenim internetskim stranicama  Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavanju javnim natječajem uređeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („ Narodne novine“ broj: 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14- Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14 i 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15 i 122/15).

 

Stručna i radna iskustva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se na razgovoru s kandidatima i po potrebi testiranjem znanja, sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu obavljanja razgovora s kandidatima te vremenu, sadržaju i rezultatima testiranja, ako se testiranje bude provodilo, objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom( www.zosi.hr). Za kandidate koji ne pristupe intervjuu/testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.

 

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

 

Download zona

Javni natječaj klasa 93 (289.35 kB pdf)