Zavod

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljni pravni akti za rad Zavoda su Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 ), Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Odluka o načinu ostvarivanju poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 8/0820/0996/09, 44/10, 97/13 i 127/13 važeća do 31.12.2014.), te Pravilnici (NN 44/14):

 Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

 
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

 
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

 
Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

 
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
 

Zavod obavlja sljedeće poslove:

– vještačenje u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja

– davanje prijedloga i stručnih mišljenja vezanih uz provođenje vještačenja

– praćenje, organiziranje i unapređivanje poslova vještačenja

– izobrazba s područja vještačenja

– provođenje politike razvitka i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

– organiziranje izobrazbe i seminara za poslodavce i stručne osobe za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

– kontinuirana suradnja s poslodavcima u svrhu analiziranja i utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom

– isplata poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom iz članka 29. stavka 1. točke 3. i subvencija plaća iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom)

– financiranje ili sufinanciranje programa i projekata za poticanje zapošljavanja i za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom

– vođenje evidencije o poslodavcima koji su obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom

– stručni nadzor nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativne radionice i zaštitne radionice

– druge poslove utvrđene odredbama ovoga Zakona, posebnih propisa, Statutom i aktima Zavoda.


Navedene aktivnosti su i u skladu s ciljevima Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. do 2015. godine (NN 63/07) vezanim uz profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a to su:

  1. provođenje nediskriminacijske politike u području radno-socijalne integracije osoba s invaliditetom, odnosno promicanje aktivne participacije osoba s invaliditetom u području profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada
  2. poticanje stjecanja znanja, vještina i navika potrebnih za zapošljavanje i zadržavanje posla
  3. poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada primjenjujući sve dostupne pozitivne mjere
  4. provođenje zapošljavanja u zaštićenim uvjetima
  5. provođenje zapošljavanja uz podršku
  6. poticanje alternativnih oblika rada
  7. poticanje uključivanja u rad u radnim centrima

Zadaća Zavoda je aktivno sudjelovati u ostvarenju svih navedenih ciljeva sukladno Nacionalnoj strategiji, kroz mjere kojima će se osigurati ispunjenje navedenih ciljeva u zadanim rokovima.

Mjere kojima se osigurava provođenje ciljeva Nacionalne strategije su:

  1. Provođenje evaluacije primjene postojeće zakonske regulative i aktualne politike u području rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom od strane nezavisnog tijela
  2. Osiguranje mehanizma zaštite od diskriminacije u području zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom
  3. Osnivanje regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju
  4. Omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom profesionalnom usmjeravanju (profesionalna orijentacija) bez obzira na životnu dob, obrazovanje i radni status
  5. Provođenje senzibilizacije poslodavaca, i poticanje na zapošljavanje osoba s invaliditetom
  6. Osigurati učinkovite mjere za poticanje samozapošljavanja, odgovarajućih oblika zapošljavanja i zadržavanja zaposlenja osoba s invaliditetom na svim razinama
  7. Utvrđivanje modela pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada bez podrške (agencije, zadruge, radionice udruga za osobe s invaliditetom, radni asistent) i osigurati mjere provođenja podrške pri zapošljavanju
  8. Poticanje dodjele državnih poticaja gospodarskim subjektima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom

Tijela Zavoda su Upravno vijeće Zavoda i ravnate­lj Zavoda.

Zavodom uprav­lja Upravno vijeće Zavoda, koje ima 7 članova. Članove Upravnog vijeća Zavoda imenuje i razriješava Vlada.

Članovi Upravnog vijeća Zavoda su: Ante Vučić  – predsjednik; Bernard Jakelić; Zorislav Bobuš; Dorica Nikolić; Višnja Stanišić; Vesna Mastela Bužan; Gordan Klišanić.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1) donosi Statut Zavoda i druge opće akte Zavoda

2) donosi godišnji financijski plan Zavoda i njegove izmjene

3) donosi godišnji plan rada Zavoda

4) usvaja godišnje financijsko izvješće

5) donosi izvješće o godišnjem radu i poslovanju Zavoda i podnosi ga ministarstvu nadležnom za rad i Vladi Republike Hrvatske

6) odlučuje o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine u slučajevima utvrđenim ovim Statutom

7) odlučuje o osnivanju druge pravne osobe

8) odlučuje o korištenju novčanih sredstava (dobiti) ostvarenih poslovanjem pravnih osoba koje je osnovao Zavod.

9) odlučuje o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnine ili druge imovine pravne osobe čiji je osnivač, u skladu s aktom o osnivanju te pravne osobe

10) osniva svoja radna tijela

11) odlučuje o naknadi za rad i naknadi materijalnih troškova članova Upravnog vijeća

12) nadzire izvršenje plana rada i financijskog plana Zavoda

13) daje upute, preporuke, smjernice za rad i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju, zamjeniku ravnatelja i Stručnom vijeću

14) donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika

15) donosi poslovnik o svome radu

16) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Vodite­lj Zavoda je ravnate­lj Zavoda. Ravnate­lja Zavoda imenuje Vlada.

Ravnateljica Zavoda je Damira Benc, dipl. iur.

U vođenju Zavoda ravnatelj:

1) predlaže osnove poslovne politike, financijski plan i plan rada Upravnom vijeću

2) donosi odluke u vezi s poslovanjem Zavoda osim onih o kojima odlučuje Upravno vijeće

3) donosi sve opće akte osim onih za koje je prema Statutu nadležno Upravno vijeće Zavoda

4) imenuje i razrješava rukovoditelje područnih ureda

5) sklapa ugovore o radu s radnicima Zavoda i odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom

6) brine se o namjenskom trošenju sredstava Zavoda, djelotvornosti i zakonitosti u radu i poslovanju Zavoda te osigurava provedbu zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda

7) podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu Zavoda jedanput godišnje

8) osigurava rad Upravnog vijeća i provedbu njegovih odluka

9) brine se o javnosti rada Zavoda, informiranju javnosti o obavljanju djelatnosti Zavoda te objavljivanju općih akata Zavoda

10) utvrđuje pročišćene tekstove općih akata Zavoda

11) na osnovi izvornika općeg akta Zavoda utvrđuje i objavljuje ispravke pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta

12) obavlja druge poslove na temelju zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda

13) odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Upravnog vijeća ili drugog tijela Zavoda

14) predlaže Upravnom vijeću Zavoda donošenje općih akata.

 

Kontakt:

Ravnateljica Zavoda Damira Benc

tel. 01/6040-495

fax. 01/6184-994

e-mail: tajnistvo@zosi.hr  

 

Pravo na pristup informacijama:

Tel. 01/6040-495

Fax. 01/6184-994

e-mail: tajnistvo@zosi.hr

Adresa: Zagreb, Mihanovićeva 3.

Download zona

Pravilnik o radu (771.85 kB pdf)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (358.96 kB pdf)
Prilog 1 (144.91 kB pdf)
Prilog 2 (1.28 MB pdf)
Prilog 3 (235.06 kB pdf)
Prilog 4 (113.35 kB pdf)
Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (1.34 MB pdf)
Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2017. godinu (5.02 MB pdf)
Godišnji plan rada Fonda za 2014. godinu (702.91 kB pdf)
Strateški plan Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje 2014. – 2016. (286 kB doc)
Tablica rizika 2015. (42.5 kB xls)
Strateški plan Zavoda 2015. - 2017. godine (628 kB doc)