Zavod / Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom, kojoj je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

Služba za profesionalnu rehabilitaciju obavlja sljedeće poslove (prema čl. 39 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta):

 • provodi poslove razvoja i unapređivanja te poticanja mjera profesionalne rehabilitacije
 • organizira različite oblike izobrazbe za poslodavce u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
 • provodi stručni nadzor nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnih radionica i zaštitnih radionica
 • uvodi nove metodologije i tehnologije te nove didaktičke pristupe namijenjene profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • izrađuje Standarde usluga profesionalne rehabilitacije
 • izrađuje Standarde kvalitete na području profesionalne rehabilitacije
 • izrađuje Standarde osposobljavanja za stručne radnike i provoditelje profesionalne rehabilitacije
 • izrađuje Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije
 • izrađuje stručna mišljenja i stručne upute iz djelokruga rada stručnih radnika i radnih instruktora u području profesionalne rehabilitacije
 • koordinira i izrađuje prijedloge programa usmjerenih senzibilizaciji svih sudionika u procesu profesionalne rehabilitacije
 • sudjeluje u projektima i provodi projekte vezane uz razvoj profesionalne rehabilitacije
 • obavlja druge poslove vezane uz profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Uz navedeno, Zavod je zadužen za izdavanje Uvjerenja o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad. Obrasci koje je potrebno priložiti kod podnošenja zahtjeva (1. Zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 2. Podaci o socijalno materijalnom statusu, 3. Radna anamneza) nalaze se niže u Download zoni

Profesionalna rehabilitacija provodi se u skladu sa:

 1. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)
 2. Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14 i 2/15)
 3. Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN  44/14 i 2/15)
 4. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, 97/14, 2/15)
 5. Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15, 13/15)
 6. Pravilnikom o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)
 7. Standardima usluga profesionalne rehabilitacije
 8. Cjenikom usluga profesionalne rehabilitacije

Download zona

Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije 2015. (352.71 kB pdf)
Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije 2016 (352 kB pdf)
Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije 2017. (340.02 kB pdf)
Standardi usluga profesionalne rehabilitacije 2015. (1.63 MB pdf)
zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad (15.49 kB docx)
podaci o socijalno-materijalnom statusu (60.38 kB docx)
radna anamneza (15.79 kB docx)
Popis zaštitnih radionica (11.31 kB xlsx)

Često postavljena pitanja

 • Koje su moguće usluge profesionalne rehabilitacije?

  U Standardima usluga profesionalne rehabilitacije sadržano je 10 usluga profesionalne rehabilitacije.
  USLUGA 1 – Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa Rehabilitacijska procjena je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije. Uključenje u profesionalnu rehabilitaciju podrazumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (rehabilitacijsku procjenu/sveobuhvatnu dijagnostiku).

  USLUGA 2 – Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije Usluga se sastoji od primjene niza različitih, ponajprije savjetodavnih i psihoterapijskih individualnih i grupnih pristupa i metoda.

  USLUGA 3 – Izrada perspektiva Cilj ove usluge je osmisliti individualni strukovni plan obrazovanja i rehabilitacije koji je prilagođen situaciji pojedinca.

  USLUGA 4 – Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja Svrha usluge je procijeniti usklađenost radnog mjesta s preostalim radnim i općim sposobnostima osobe s invaliditetom te njezinim iskustvima, znanjima i vještinama stečenim poslom ili osposobljavanjem.

  USLUGA 5 – Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom U uslugu se uključuju korisnici kada se predviđeni obrazovni program odvija izvan centra za profesionalnu rehabilitaciju zbog čega su potrebni kontinuirano praćenje i stručna podrška korisniku i/ili u situacijama u kojima se predviđa da korisnik bez pravilnog stručnog usmjeravanja i podrške ne bi bio uspješan u procesu odabranog programa obrazovanja/osposobljavanja/usavršavanja.

  USLUGA 6 – Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju Usluga je namijenjena osobama s invaliditetom koje se zapošljavaju na otvorenom tržištu rada kojima su potrebni specifični i individualizirani oblici stručne podrške i praćenja za uspješnu prilagodbu poslu i radnoj okolini zbog očekivanih poteškoća u svladavanju i zadržavanju posla te uključivanju u radno okruženje.

  USLUGA 7 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar) Radni centar oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja podrazumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja, vještine i navike potrebne za obavljanje poslova pojedinog zanimanja na konkretnom proizvodu, odnosno fazi rada (zanatsko-industrijska zanimanja).

  USLUGA 8 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica) Virtualna radionica (vježbenička tvrtka) oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja podrazumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih, financijsko-računovodstvenih, komercijalno-marketinških i sl. poslova.

  USLUGA 9 – Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) Usluga obuhvaća različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstva za rad koje na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom.

  USLUGA 10 – Procjena radne učinkovitosti Usluga je namijenjena ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invaliditetom zbog smanjene radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Usluga je također osnova za procjenu mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

 • Tko provodi usluge profesionalne rehabilitacije?

  Usluge profesionalne rehabilitacije pružaju centri za profesionalnu rehabilitaciju samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete u skladu s pravilima profesionalne rehabilitacije.

  Sve usluge profesionalne rehabilitacije u centru za profesionalnu rehabilitaciju provodi interdisciplinarni stručni tim u skladu sa Standardima usluga profesionalne rehabilitacije.

  Centri za profesionalnu rehabilitaciju:

  1. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
  2. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
   • Adresa: Ilica 29, 10000 Zagreb
   • Telefon: 01/ 6461 – 230
   • Faks: 01/ 6461 – 237
   • E-adresa: info@cprz.hr
   • Web: www.cprz.hr
  3. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
  4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
 • Tko može naručiti usluge profesionalne rehabilitacije?

  Postupak profesionalne rehabilitacije pokreće i financira naručitelj usluge, a naručitelj može biti:

  •  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • ministarstvo nadležno za socijalnu politiku preko centara za socijalnu skrb
  • osiguravajuće društvo
  • poslodavac
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • privatni naručitelj (osoba s invaliditetom, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik).
 • Na koji način i u koju svrhu se utvrđuje invaliditet u odnosu na rad?

  U postupku utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad procjenjuje se funkcioniranje pojedinca, poteškoće i prepreke, te potrebe vezane uz zapošljavanje s obzirom na zdravstvene karakteristike osobe i čimbenike okoline

  Stupanj invaliditeta u odnosu na rad određuje se pomoću ljestvice od pet stupnjeva (0 do 4), opisane u Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju (članak 4. i Prilogu 1).

  Procjena se provodi samo za one osobe s invaliditetom koje ne mogu ostvariti upis u Očevidnik ni po jednoj drugoj osnovi iz članka 4. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

  Procjeni mogu pristupiti i zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom.

  Zaposlene osobe

  Zaposlene osobe podnose zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad nadležnom centru za profesionalnu rehabilitaciju, u kojem se mogu i informirati  o uvjetima procjene.

  Nezaposlene osobe

  Nezaposlene osobe podnose zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

   

  Za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad
  • podaci o socijalno-materijalnom statusu koje ispunjava podnositelj zahtjeva
  • radna anamneza
  • medicinska dokumentacija (otpusna pisma, povijesti bolesti, specijalistički nalazi i nalazi laboratorijskih pretraga i sl.) ne starija od 6 mjeseci, osim za poremećaje i bolesti utvrđene ranije, a kod kojih se ne očekuje bitna promjena  
  • ranije izdane isprave o utvrđenim mentalnim, tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima i bolestima (rješenje o tjelesnom oštećenju, razne potvrde, odluke i dr.)
  • za nezaposlene podnositelje zahtjeva iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji su prošli obradu psihofizičkog stanja radi utvrđivanja preostale radne sposobnosti te upućivanja u selekcijski postupak za zapošljavanje i obrazovanje, dokumentacija o rezultatima te obrade.

  Adresa za dostavu zahtjeva i ostale dokumentacije je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Služba za profesionalnu rehabilitaciju, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb.

  Procjenu invaliditeta u odnosu na rad provode centri za profesionalnu rehabilitaciju. Na temelju pozitivnog nalaza i mišljenja, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izdaje Uvjerenje o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad koje se dostavlja podnositelju zahtjeva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo radi evidencije u Registru o osobama s invaliditetom.

 • Što su to integrativne i zaštitne radionice i kako se mogu osnovati?

  Integrativna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje se osniva radi zapošljavanja osoba s invaliditetom kojima je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđeno da se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada.

  Integrativna radionica mora imati zaposleno najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

  Zaštitna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje osigurava zaštitna radna mjesta za osobe s invaliditetom za koje je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđeno da su zapošljive samo na zaštitnim radnim mjestima, a zbog svog invaliditeta mogu postići od 30% do 70% očekivane radne učinkovitosti.

  Zaštitna radionica mora imati najmanje 5 zaposlenih, a od ukupnog broja zaposlenih najmanje 51% moraju biti osobe s invaliditetom zaposlene na zaštitnim radnim mjestima.

  Zaštitno zapošljavanje je zapošljavanje osobe s invaliditetom na radnom mjestu i u radnoj okolini koji su prilagođeni radnim sposobnostima i potrebama osobe s invaliditetom koja nije zapošljiva na uobičajenom radnom mjestu.  Zaštitna radna mjesta utvrđuju se posebnim aktom poslodavca i to na način da se redovno radno mjesto razdijeli na više funkcionalno povezanih zaštitnih radnih mjesta na kojima se zapošljavaju osobe s invaliditetom.

  Poslodavac može osnovati posebnu radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obračunska jedinica.

  Na radnu jedinicu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje se odnose na zaštitnu radionicu, odnosno integrativnu radionicu.

  Integrativna i zaštitna radionica mogu se osnovati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i uz suglasnost ministarstva nadležnog za rad.

  Stručni nadzor nad radom integrativne i zaštitne radionice obavlja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom najmanje jednom godišnje.

  Popis integrativnih i zaštitnih radionica možete pronaći u download zoni.

Kontakt informacije

Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb

tel

01/6064-732

01/6458-654

01/6064-730

fax

01/6064-736