Kako ostvariti pravo na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (u nastavku: naknada za doprinose)?

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Osnovica za izračun subvencije za doprinos je obračunat i uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja. Za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvaruje se subvencija za doprinos u iznosu od 75% osnovice za subvenciju za doprinos.

Zahtjev za subvenciju za doprinos podnosi se na obrascu Z-DOP, a uz obrazac zahtjeva poslodavac mora priložiti tablicu izračuna DOP-1, dokaz da je osobi za koju se traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju isplaćeni pripadajući doprinosi, porezi i prirezi i dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

Pravo na subvenciju za doprinos ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje. Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za subvenciju za doprinos podnijeti u elektroničkom obliku.

Nema komentara

You can be the first one to leave a comment.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)