Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama ?

Integrativna i zaštitna radionica može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova rada za svakog stručnog radnika i radnog instruktora zaposlenog do minimalnog broja stručnih radnika i radnih instruktora koje integrativna radionica i zaštitna radionica mora zaposliti sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Integrativna radionica i zaštitna radionica ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stručnih radnika i radnih instruktora zaposlenih iznad minimalnog broja propisanog sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osnovica za izračun troškova rada stručnog osoblja je zbroj iznosa osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja zaposlene osobe (bruto I plaća zaposlene osobe) i iznosa obračunatog i uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje najviše do iznosa 15.000,00 kn.

Integrativna radionica i zaštitna radionica može za svakog zaposlenog stručnog radnika ostvariti sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja u iznosu od 100% osnovice za troškove rada stručnog osoblja, odnosno za svakog zaposlenog radnog instruktora u iznosu od 50% osnovice za troškove rada stručnog osoblja.

Pravo na sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva koji se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj.

Zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama podnosi se Zavodu na Obrascu Z-TRSO, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže i tablica izračuna TRSO-1. Integrativna radionica i zaštitna radionica dužna je zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja podnijeti u elektroničkom obliku.

Nema komentara

You can be the first one to leave a comment.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)