Plan javne nabave 2015. godina

Na temelju članka 18. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sukladno članku 20. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je na sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo plan nabave Zavoda za poslovnu 2015.godinu.