Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 12. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), članka 37. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 145/20) i Odluke Upravnog vijeća, KLASA: 402-07/21-13/36, 426-06/1-21-1 od 22. prosinca 2021. godine, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama

Predmet Javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama u ukupnom iznosu od 37.500.000,00 kuna.

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama (u nastavku: projekt), na Javni natječaj mogu se prijaviti zaštitne radionice (uključujući i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom zaštitne radionice, u nastavku: poslodavac), uz uvjet da:

a) pozitivno posluju tj. imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da zaštitna radionica posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

b) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod provjerava temeljem dokumentacije koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli posebnih sredstava)

c) nemaju dugovanja prema radnicima po osnovi isplate plaća, doprinosa, poreza i prireza

d) nemaju dugovanja prema Zavodu po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

e) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom u sudskom ili drugom odgovarajućem registru)

f) nisu korisnici dodijeljenih sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava) u istu svrhu.

Na Javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima je podnesen prijedlog za otvaranje stečaja i/ili je stečajni postupak otvoren, ili se vodi postupak likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na Javni natječaj.

U slučaju da u prijavi podnositelj traži dodjelu posebnih sredstva za više područja djelatnosti (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prioritetu financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

2. SVRHA DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje i održavanje zaposlenosti u zaštitnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

A) nabavu novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom,

B) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora zaštitne radionice u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje, kao ni sredstva za projekte, programe, aktivnosti, ulaganja, opremanje i sl. koji su u trenutku podnošenja zahtjeva završeni ili je njihovo izvođenje već započelo.

Sredstva za nabavu opreme i novih tehnologija mogu se dodijeliti uz uvjet da se nabavljena oprema i nove tehnologije ne otuđe u roku od najmanje 36 mjeseci od dana nabave.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće onih troškova za koje podnositelji prijava imaju osigurana sredstva temeljem dodjele sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja/ostalih davatelja sredstava (zabrana dvostrukog financiranja).

Podnositeljima prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se podnositeljima prijava na natječaj koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, te primjene Pravila o financijskim korekcijama.

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na Javni natječaj, odnosno uz obrazac Zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava za projekt za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti koji se podnosi u elektroničkom obliku unutar aplikacije za isplatu poticaja i potpisuje elektroničkim potpisom odgovorne osobe (ili opunomoćenika), podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) poslovni plan realizacije projekta iz kojeg je vidljiva samoodrživost projekta i koji je razrađen po svim prioritetima/svrhama za koje se traži dodjela sredstava (poslovni plan izrađuje se sukladno Preporučenom sadržaju poslovnog plana)

b) preslika bilance i računa dobiti i gubitka, odnosno izvještaj o prihodima i rashodima za 2020. godinu

c) elektronički potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima, te o ukupnom broju zaposlenih, o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na ostalim radnim mjestima na zadnji dan prethodnog mjeseca

d) elektronički potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da je ili nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, odnosno da ima ili nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima

e) elektronički potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja te ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja

f) ponude/predračuni/troškovnici/detaljne specifikacije troškova za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A) i B) ovog Javnog natječaja)

g) dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom najmu odnosno zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 5 ili više godina od dana podnošenja prijave ili u slučaju da je ugovoreno razdoblje kraće od 5 godina, pismo namjere najmodavca/zakupodavca da će nakon isteka ugovora sklopiti novi ugovor o najmu odnosno zakupu poslovnog prostora sa podnositeljem prijave na javni natječaj, koji zajedno sa prethodno sklopljenim ugovorom ne može biti sklopljen na razdoblje kraće od 5 godina) i izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu na koju se odnosi dodjela sredstava u svrhu dodjele sredstava iz točke 2. B)

h) elektronički potpisani obrazac proračuna troškova projekta.

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na Javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije kao i obrazloženja pojedinih dostavljenih dokumenata, odnosno navoda u zaprimljenoj dokumentaciji te izvrši terenski izvid, kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija:

1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

– proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti

– proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište

– proširenje postojećih usluga i/ili uvođenje novih usluga

– unapređenje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na tržište.

2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se:

– održi zapošljavanje najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, od čega 20% isključivo na zaštitnim radnim mjestima, odnosno održi zapošljavanje najmanje pet osoba s invaliditetom ako se radi o radnoj jedinici za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom zaštitne radionice u periodu od najmanje 24 mjeseca (zaposlene osobe s invaliditetom u zaštitnim radionicama moraju biti upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom)).

3. kriterij samoodrživosti projekta na način da podnositelj prijave tijekom provedbe projekta sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova projekta većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova.

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na Javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. Javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 37.500.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave do maksimalnog iznosa sufinanciranja, kako slijedi: do 3.500.000,00 kn po podnositelju prijave koji zapošljava od 5 do 100 osoba s invaliditetom, do 7.000.000,00 kn po podnositelju prijave koji zapošljava od 101 do 200 osoba s invaliditetom, te do 20.000.000,00 kn po podnositelju prijave koji zapošljava više od 200 osoba s invaliditetom, što može podrazumijevati financiranje projekta odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i sukladno iskazanim prioritetima financiranja.

Prijave za dodjelu sredstava iz Javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli posebnih sredstava korisnicima.

Odluku o dodjeli posebnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Visina odobrenog iznosa sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova za koje su sredstva dodijeljena dostava izvješća (Izvješća o napretku i Završnog izvješća) i popratne dokumentacije o namjenski utrošenim sredstvima, broj osoba s invaliditetom za koje podnositelj prijave treba održati zaposlenost, obveze i mjere vezane uz informiranje, komunikaciju i elemente vidljivosti (sukladno Uputama za korisnike posebnih sredstava Zavoda – Informiranje, komunikacija i vidljivost koje su objavljene uz ovaj Javni natječaj, a koje su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), uvjeti i načini utvrđivanja i određivanja financijske korekcije i/ili mjera povrata (sukladno Pravilima o financijskim korekcijama koja su objavljena uz ovaj Javni natječaj, a koja su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), obveze provedbe postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi koja su objavljena uz ovaj Javni natječaj, a koja su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), obveze vezane uz izmjene ugovora/dodatak ugovora (manje izmjene ugovora koje ne zahtijevaju izradu dodatka ugovora, veće izmjene ugovora koje zahtijevaju izradu dodatka ugovora, izmjene ugovora kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojeće aktivnosti te s njima povezani prihvatljivi troškovi koje je moguće financirati temeljem ovog javnog natječaja, rokovi podnošenja zahtjeva za izmjenu ugovora i sl.), te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o dodjeli posebnih sredstava između Zavoda i korisnika. Uz potpisani Ugovor o dodjeli posebnih sredstava korisnik je dužan dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 20%.

Uvjet za donošenje odluke o dodijeli posebnih sredstava za svakog pojedinog podnositelja prijave i zaključenje Ugovora o dodjeli posebnih sredstava sa svakim prihvatljivim podnositeljem prijave po ovom javnom natječaju je da je isti izvršio sve ugovorne obveze po sklopljenim ugovorima o dodjeli posebnih sredstava po prijašnjim javnim natječajima za dodjelu sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama.

Obveza korisnika (odabranog podnositelja prijave) je da prije potpisivanja ugovora Zavodu dostavi dokaz o solventnosti BON-2 ili SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana traženja), te potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (ne stariju od 30 dana od dana traženja).

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave na javni natječaj se podnose u elektroničkom obliku putem aplikacije za isplatu poticaja (koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda) i to slanjem ispunjenog i elektronički potpisanog Zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava unutar kojeg se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta, i to zaključno do 28. veljače 2022. godine.

Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj koje nisu podnesene na propisan način odnosno u elektroničkom obliku putem aplikacije za isplatu poticaja, kao ni prijave koje su podnesene izvan propisanog roka. Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje ne sadrže potrebne izjave na propisanom obrascu, kao ni prijave koje sadrže dokumentaciju koja nije potpisana.

Neće se razmatrati prijave onih podnositelja prijava koji nisu ispunili obveze prema Zavodu po osnovi ugovornih obveza temeljem kojih su isplaćeni poticaji/posebna sredstva Zavoda.

Obrazac proračuna troškova projekta (iz točke 3.h) ovog natječaja) kao i obrasci izjava (iz točaka 3.c), 3.d), te 3.e) ovog natječaja) ispunjavaju se i elektronički potpisuju putem aplikacije za isplatu poticaja.

Preporučeni sadržaj poslovnog plana (iz točke 3.a) ovog natječaja) može se preuzeti sa mrežne stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Upute za korisnike posebnih sredstava Zavoda – Informiranje, komunikacija i vidljivost, Pravila o financijskim korekcijama, te Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi objavljene na mrežnoj stranici Zavoda sastavni su dio ovog natječaja.

Javni natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na službenoj mrežnoj stranici Zavoda.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Zavod ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti i sadržaju prijava.

Popis svih podnositelja prijave na Javni natječaj s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na mrežnoj stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

RAVNATELJ

Damira Benc, dipl. iur.