Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama

Predmet Javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama u ukupnom iznosu od 15.031.327,50 kn/1.995.000,00 €. (fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn)

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama (u nastavku: projekt za održavanje zaposlenosti), na Javni natječaj mogu se prijaviti zaštitne radionice (uključujući i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom zaštitne radionice), te integrativne radionice (uključujući i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice), uz uvjet da:

a) pozitivno posluju tj. imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da zaštitna ili integrativna radionica posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

b) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod provjerava temeljem dokumentacije koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli posebnih sredstava)

c) nemaju dugovanja prema radnicima po osnovi isplate plaća, doprinosa, poreza i prireza

d) nemaju dugovanja prema Zavodu po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

e) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode/su se provodile aktivnosti za koje traže sredstva (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom u sudskom ili drugom odgovarajućem registru)

f) nisu korisnici dodijeljenih sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava) u istu svrhu.

Na Javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima je podnesen prijedlog za otvaranje stečaja i/ili je stečajni postupak otvoren, ili se vodi postupak likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na Javni natječaj.

2. SVRHA DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za razvoj poslovnih procesa za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom u zaštitnim ili integrativnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

A) pokriće izravnih troškova vezanih uz poslovanje u 2022. godini – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju;

B) pokriće troškova nastalih uz aktivnost promocije i stvaranja poduzetničke kulture u 2022. godini – promotivni materijali, usluge marketinga, te senzibiliziranja i informiranja javnosti o radu zaštitnih ili integrativnih radionica;

C) pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2022. godini – režijski troškovi, uredski materijal, najam prostora, usluge komunikacija, telefonije i interneta, poštanske usluge, usluge održavanja računalnih sustava i web stranica;

D) pokriće troškova sufinanciranja učestalih privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom u 2022. godini.

Zavod će sufinancirati do 100% opravdanih troškova u granicama maksimalnih udjela u ukupnim troškovima sufinanciranim po projektu za održavanje zaposlenosti.

Neće se priznati troškovi koji su priznati i za koje su sredstva dodijeljena podnositeljima prijava po prethodnom natječaju, kao ni troškovi koji su nastali prije ostvarenja statusa zaštitne ili integrativne radionice.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće onih troškova za koje podnositelji prijava imaju osigurana sredstva temeljem dodjele sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja/ostalih davatelja sredstava (zabrana dvostrukog financiranja).

Podnositeljima prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se podnositeljima prijava na natječaj koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na Javni natječaj, odnosno uz obrazac Zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava za projekt za održavanje zaposlenosti koji se podnosi u elektroničkom obliku unutar aplikacije za isplatu poticaja i potpisuje elektroničkim potpisom odgovorne osobe (ili opunomoćenika), podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) preslika bilance i računa dobiti i gubitka, odnosno izvještaj o prihodima i rashodima za 2021. godinu

b) elektronički potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima, te o ukupnom broju zaposlenih, o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na ostalim radnim mjestima na zadnji dan prethodnog mjeseca

c) elektronički potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o dodijeljenim potporama male vrijednosti

d) elektronički potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da je ili nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, odnosno da ima ili nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima

e) elektronički potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja te ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja

f) dokumentacija iz koje su vidljivi:

– izravni troškovi vezani uz poslovanje u 2022. godini (za stavku iz točke 2. pod A) ovog Javnog natječaja),

– troškovi nastali uz aktivnost promocije i stvaranja poduzetničke kulture u 2022. godini (za stavku iz točke 2. pod B) ovog Javnog natječaja), 

– neizravni troškovi poslovanja u 2022. godini (za stavku iz točke 2. pod C) ovog Javnog natječaja), 

– troškovi sufinanciranja učestalih privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom u 2022. godini (za stavku iz točke 2. pod D) ovog Javnog natječaja)

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na Javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije kao i obrazloženja pojedinih dostavljenih dokumenata, odnosno navoda u zaprimljenoj dokumentaciji te izvrši terenski izvid, kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Zaštitna radionica (ili radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom zaštitne radionice) mora:

  • zapošljavati najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, od čega 20% isključivo na zaštitnim radnim mjestima, odnosno zapošljavati najmanje pet osoba s invaliditetom ako se radi o radnoj jedinici za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom zaštitne radionice
  • imati zaposlene osobe s invaliditetom u zaštitnim radionicama, upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom)

Integrativna radionica (ili radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice) mora:

  • zapošljavati najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno zapošljavati najmanje pet osoba s invaliditetom ako se radi o radnoj jedinici za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa statusom integrativne radionice
  • imati zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u integrativnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom)

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na Javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji zadovoljavaju kriterije iz točke 4. Javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 15.031.327,50 kn/1.995.000,00 € razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave do maksimalnog iznosa od 501.044,25 kn/66.500,00 € po podnositelju, što može podrazumijevati financiranje projekta odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti. Sukladno navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti ne može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom podnositelju prijave, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o podnositelju prijave koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je podnositelj prijave primio kao potporu male vrijednosti neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Prijave za dodjelu sredstava iz Javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli posebnih sredstava korisnicima.

Odluku o dodjeli posebnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Visina odobrenog iznosa sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova za koje su sredstva dodijeljena, dostava izvješća i popratne dokumentacije o namjenski utrošenim dodijeljenim sredstvima, broj osoba s invaliditetom za koje podnositelj prijave treba održati zaposlenost, te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o dodjeli posebnih sredstava između Zavoda i odabranog podnositelja prijave. Uz potpisani Ugovor o dodjeli posebnih sredstava podnositelj prijave je dužan dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 20%.

Obveza korisnika (odabranog podnositelja prijave) je da prije potpisivanja ugovora Zavodu dostavi dokaz o solventnosti BON-2 ili SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana traženja), te potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (ne stariju od 30 dana od dana traženja).

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave na javni natječaj se podnose u elektroničkom obliku putem aplikacije za isplatu poticaja (koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda) i to slanjem ispunjenog i elektronički potpisanog Zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava unutar kojeg se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta, i to zaključno do 15. studenog 2022. godine.

Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj koje nisu podnesene na propisan način odnosno u elektroničkom obliku putem aplikacije za isplatu poticaja, kao ni prijave koje su podnesene izvan propisanog roka.

Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje ne sadrže potrebne izjave na propisanom obrascu, kao ni prijave koje sadrže dokumentaciju koja nije potpisana.

Neće se razmatrati prijave onih podnositelja prijava koji nisu ispunili obveze prema Zavodu po osnovi ugovornih obveza temeljem kojih su isplaćeni poticaji/posebna sredstva Zavoda.

Obrasci izjava iz točaka 3.b), 3.c), 3.d) te 3.e) ovog natječaja ispunjavaju se i elektronički potpisuju putem aplikacije za isplatu poticaja.  

Javni natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na službenoj mrežnoj stranici Zavoda.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Zavod ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti i sadržaju prijava.

Popis svih podnositelja prijave na Javni natječaj s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na mrežnoj stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

                                                                                                    RAVNATELJ

Damira Benc, dipl. iur.