Natječaji

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, Klasa: 112-02/18-01/04

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/14 i 67/15), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

  1. SREDIŠNJI URED

 

  1. Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata

 

  1. samostalni stručni referent II. (pripravnik)- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog smjera u trajanju od najmanje tri godine

- radno iskustvo: za radno mjesto pripravnika mogu se prijaviti kandidati koji se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovali

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje.

 

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz javnog natječaja, i to:

 

- životopis;

- preslika diplome o završenom studiju;

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja;

- preslika domovnice ili osobne iskaznice;

- preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, s naznakom „ Za Javni natječaj Klasa: 04“.

 

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim/om na javni natječaj.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/17), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te  dokaze iz članka 103. stavka 1. gore citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na slijedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 94/01-Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca  (rješenje, odluka i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

 

Opis poslova radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavanju javnim natječajem uređeni su

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („ Narodne novine“ broj 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17 i 122/17).

 

Stručna i radna iskustva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se na razgovoru s kandidatima i po potrebi testiranjem znanja, sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu obavljanja razgovora s kandidatima te vremenu, sadržaju i rezultatima testiranja, ako se testiranje bude provodilo, objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (www.zosi.hr). Za kandidate koji ne pristupe intervjuu/testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.

 

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Download zona

Javni natječaj, Klasa: 112-02/18-01/04 (168.56 kB pdf)