Sufinanciranje troškova obrazovanja

Sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom namijenjeno je za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima osoba s invaliditetom stječe nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada i to za potrebe radnog mjesta na kojem radi.

Programi osposobljavanja odnose se na stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti, s težištem na praktičnom svladavanju i usvajanju potrebnih znanja i vještina radnih operacija manje složenosti.

Program usavršavanja podrazumijeva programe za osobe sa završenom srednjom stručnom spremom, koje proširuju stručno znanje u skladu s potrebama na tržištu rada i razvojem novih tehnologija, i to: programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenog znanja i za stjecanje novih znanja, te programi višeg stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje poslovođe, majstora ili specijaliziranog djelatnika).

Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci na temelju obrazloženog zahtjeva podnositelja, po prethodnom odobrenju Zavoda.

Zavod ovisno o veličini poslodavca sufinancira 50 % do 70 % troškova obrazovanja, a u troškove obrazovanja se ubrajaju trošak upisnine, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj.

OSNOVNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA su:

  • upis zaposlene osobe s invaliditetom u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, pri prijavi zaposlenika u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • poslodavac ne smije imati duga prema radnicima i/ili prema državi.

Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se Zavodu i uključuje:

  1. Obrazac Z-OBR,
  2. Tablicu izračuna – OBR-1,
  3. Izjavu o suglasnosti – obrazac I-OBR i
  4. Procjenu potrebe obrazovanja – obrazac PP-OBR.

E-SUSTAV PRIJAVE ZA POTICAJE

Zahtjevi za poticaje podnose se putem e-sustava NERA (https://nera.zosi.hr:8443/)

Ovdje možete pronaći upute za prijavu u sustav https://nera.zosi.hr:8443/upute/html/

Download zona: