Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja: KLASA: 112-02/21-01/18, URBROJ: 426-02-03/3-21-3 od 05. studeni 2021. godine

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/21-01/18, URBROJ: 426-02-03/3-21-3, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 119/21, dana 05.11.2021. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 05.11.2021. godine, broj biltena 214, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kako slijedi:

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

3. PODRUČNI URED U RIJECI

3.1. vještak – specijalist – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

3.2. vještak – specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, izdvojeno mjesto rada Gospić

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

RAVNATELJ

Damira Benc, dipl. iur.