Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja, KLASA: 112-02/22-01/08, URBROJ: 426-02-03/2-22-22 od 25. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/08, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 38/22 od 25.03.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.03.2022. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

3.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu (psihologija) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka postojećeg zaposlenika odsutnog zbog privremene nesposobnosti za rad, rad u punom radnom vremenu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.