ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JN KLASA 16

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/16, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.09.2022. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za sljedeća radna mjesta:

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

1.1.viši stručni savjetnik u središnjem uredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE, ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE

2.1. stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

3.1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU

3.1. rukovoditelj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

5. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

5.1. stručni savjetnik – vještak socijalni radnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Pula-Pola

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

                                                                                                        RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.