Odluka o odabiru kandidata na javnom natječaju, KLASA: 04

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/04, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 23/22 od 25.02.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.02.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

 1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

 1.1. stručni referent II.

  • Ivana Delabarbara

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.