Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto – JN 17/22

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/22-01/17, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.09.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE 

1.1. viši vještak – specijalist

           – Silvija Hunyadi – Antičević

           – Melita Očić – Leljak

5. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

5.1. vještak – specijalist

           – Ružica Milas

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.