Odluka o poništenju javnog natječaja Klasa 21

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/21-01/21, URBROJ: 426-02-03/3-21-3, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 139/21, dana 17.12.2021. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 17.12.2021. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto:

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U OSIJEKU

1.1. stručni savjetnikvještak socijalni radnik – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, rad u punom radnom vremenu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.