ODLUKA O PONIŠTENJU JN KLASA 18

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/18, URBROJ: 426-02-03/2-22-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.09.2022. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto:

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

1.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu (psihologija) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka postojećeg zaposlenika odsutnog zbog privremene nesposobnosti za rad, rad u punom radnom vremenu

2. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAOŠLJAVANJA

2.1. stručni savjetnik (pravni)1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka na rad odsutnog zaposlenika, rad u punom radnom vremenu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će objavljena na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

                                                                                                                  RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.