Odluka o odabiru kandidata JN 13/23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-02/13, URBROJ: 426-02-03/2-23-1, objavljenog dana 10. svibnja 2023. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ, EVALUACIJU I EDUKACIJU

3.2 viši stručni suradnik specijalist za profesionalnu rehabilitaciju (odgojne znanosti) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Ivana Slavinić

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.