Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa JN KLASA 05

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/23-01/05, URBROJ: 426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.05.2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto kako slijedi:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

3.1. stručni savjetnik– 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka na rad odsutnog zaposlenika, rad u punom radnom vremenu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.