Odluka o odabiru kandidata JN 11/23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/23-01/11, URBROJ: 426-02-03/2-23-1, objavljenog dana 14. rujna 2023. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani  su sljedeći kandidati za radno mjesto:

4. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

4.1. vještak – specijalist – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

  • Mirela Čarapina Jurić
  • Andrea Veček

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.