Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 02

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

1.1. viši referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomskog smjera

– najmanje 2 godina radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

1.2. referent – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA FINANCIJE I STATISTIKU

2.1. viši referent– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomskog smjera

– najmanje 2 godina radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

2.2. referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

3. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU

3.1. viši referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomskog ili pravnog smjera

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

– važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od strane nadležnog tijela

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

4. SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKATA

4.1. viši savjetnik II – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera (prednost studij prava)

– najmanje 4 godine radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

4.2. viši savjetnik 2 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera

– najmanje 4 godine radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

5. SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SLUŽBA ZA RAZVOJ, EVALUACIJU I EDUKACIJU

5.1. viši savjetnik II – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz odgojnih znanosti

– najmanje 4 godine radnog iskustva u struci

– odobrenje za samostalan rad/rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti izdano od strane nadležnog tijela

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

5.2. viši savjetnik II – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihlogije ili socijalnog rada

– najmanje 4 godine radnog iskustva u struci

– odobrenje za samostalan rad/rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

6. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I POTICAJE

6.1. viši savjetnik 2 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog smjera

– najmanje 4 godine radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

6.2. viši referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pravnog ili ekonomskog smjera

– najmanje 2 godina radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

7. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

7.1. savjetnik (ekonomski) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera

– najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

7.2. viši referent (pravni) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pravnog smjera

– najmanje 2 godina radnog iskustva u struci

– položen državni stručni ispit

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

8. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA NADZOR I KONTROLU NAMJENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA

8.1. savjetnik  – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog smjera

– najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

8.2. viši referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Stručni uvjeti:

– završen prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pravnog ili ekonomskog smjera

– najmanje 2 godina radnog iskustva u struci

– rad na računalu – osposobljenost za samostalan rad na PC

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja, i to:

– životopis;

– preslika diplome o završenom studiju;

– preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi (za kandidate kod kojih je srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera uvjet za prijavu na javni natječaj);

– preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate kod kojih je položeni državni stručni ispit uvjet za prijavu na javni natječaj);

– preslika odobrenja za samostalan rad odnosno rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti izdano od strane nadležnog tijela (za kandidate kod kojih je odobrenje za samostalan rad odnosno ješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti uvjet za prijavu na javni natječaj);

– preslika važećeg certifikata iz područja javne nabave izdan od strane nadležnog tijela (za kandidate kod kojih je važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od strane nadležnog tijela uvjet za prijavu na javni natječaj);

– preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja;

– preslika dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji;

– preslika domovnice ili osobne iskaznice;

– preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja, na adresi: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, s naznakom „ Za Javni natječaj Klasa 02“.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu. Svaka prijava mora sadržavati sve potrebne priloge.

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim/om na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne

novine“ broj 121/17,  98/19, 84/21 i 156/23), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te  dokaze iz članka 103. stavka 1. gore citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine broj 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavak 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.

Popisi dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na slijedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 94/01-Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca  (rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Opis poslova radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavanju javnim natječajem uređeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj: 22/24).

Stručna i radna iskustva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se na razgovoru s kandidatima i po potrebi testiranjem znanja, sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu obavljanja razgovora s kandidatima te vremenu, sadržaju i rezultatima testiranja, ako se testiranje bude provodilo, objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (www.zosi.hr). Za kandidate koji ne pristupe intervjuu/testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

v.d. RAVNATELJA

 Ivan Prgomet, mag. pol.