Kvota

Kontakt informacije
 • 01/6064–733
 • 01/6458–569
 • 01/6458–485
 • 01/6474 830

OBAVIJESTI

Molimo obveznike kvotnog zapošljavanja da se za sve upite obrate pismenim putem na e adresu kvota@zosi.hr

Izmjenama Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 145/20) propisana je obaveza registracije u sustav Nera radi praćenja kvotne obveze te dostave izjava o izuzećima, najave zamjenske kvote, ispunjenja zamjenske kvote, zahtjeva za povrat više uplaćenih sredstava.

Obveznike koji imaju problem pri registraciji, molimo da nam se obrate isključivo pismenim putem kako bismo upit proslijedili kolegama koji rade na održavanju programa.

UPUTE ZA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE U NASTAVKU:

Poveznica na kojoj se putem certifikata (potrebnog za elektronički potpis) možete prijaviti u programsko rješenje NERA putem kojeg možete podnijeti e-zahtjev za zamjensku kvotu i e-izjavu za izuzimanja iz ukupnog broja zaposlenih te pratiti svoju kvotnu obvezu: NERA   

Poveznica sa uputama za poslodavce/korisnike: UPUTE
PLAĆANJE NAKNADE S ODGODOM

Obavještavamo poslodavce da pri plaćanju naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine koji se mogu platiti s odgodom ili obročno u roku od 24 mjeseca od dospijeća, navedu sljedeći poziv na broj:

za novčanu naknadu u ožujku – HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-0320
za novčanu naknadu u travnju – HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-0420
za novčanu naknadu u svibnju – HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-0520

Obveznici kvotnog zapošljavanja:

U službi za kontrolu kvotnog zapošljavanja prati se ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom obveznika kvotnog zapošljavanja.

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, intergrativnih i zaštitnih radionica, poslodavaca u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Utvrđivanja radnih mjesta s posebnim uvjetima rada:

Temeljem čl. 4. st. 3. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18120/18 i 37/20) u ukupan broj zaposlenih u udruzi osoba s invaliditetom koja pruža usluge osobne asistencije ne ubrajaju se radnici zaposleni na poslovima osobnih asistenata. Prijava broja osobnih asistenata na navedenim radnim mjestima dostavlja se putem ispunjene:

IZJAVA PUR-4

Temeljem čl. 4. st. 7. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18120/18 i 37/20) poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost ovog Zavoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uz pribavljeno mišljenje HZJZ dostavlja se i popunjena:

IZJAVA PUR-8

Temeljem čl. 4. st. 5. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18120/18 i 37/20) iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota izuzimaju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga RH, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca  i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu. Prijava broja radnika na navedenim radnim mjestima dostavlja se putem ispunjene:

IZJAVA PUR-6

Zamjensko ispunjenje obaveze kvotnog zapošljavanja:

Obveznici koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja zapošljavanjem osoba s invaliditetom, svoju obvezu mogu izvršiti i na zamjenski način i to tako da:

-zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava,

-zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom,

-prime na obavljanje prakse, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 1 praktikant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

-prime na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 1 rehabilitant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

-sklope jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom,

-prime na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 1 takva osoba priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

-daju jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom.

Zamjensko ispunjenje kvote najavljuje se dostavom ugovora i obrasca najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK.

Najava zamjenskog ispunjenja kvote dostavlja se u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora i vrijedi od mjeseca u kojem je zaprimljena najava zamjenskog ispunjenja kvote.

Po ispunjenju ugovornih obveza dostavlja se izvješće o  obostranom ispunjenju ugovornih obveza s osnove najave ispunjenja zamjenske kvote:

– obrazac I-IZK 1 (ugovori o poslovnoj suradnji/ ugovori o obavljanju studentskog posla/ ugovori o stipendiranju),

– obrazac I-IZK 2  (ugovori o obavljanju prakse rehabilitanata i učenika ili studenata/ ugovori o stručnom osposobljavanju za rad).

uz potvrde ispunjenja zamjenske kvote ugovorima o poslovnoj suradnji, uz ispunjeno izvješće, račune te potvrde o uplatama, potrebno je dostaviti i ispunjenu tablicu ‘Specifikacija zatvaranja računa’ 

Novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom:

Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom se uplaćuje u korist Državnog proračuna na račun broj:

HR1210010051863000160

model za plaćanje:

HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-datum izvršene uplate

PROPISI:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/1439/1832/20)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18120/1837/20145/20)

Kvota

 • Što je obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom?

  Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom obveza je poslodavca koji zapošljava najmanje 20 radnika da zaposli u visini od 3%  u odnosu na ukupan broj zaposlenih osoba osobe s invaliditetom.

  Kvotna obveza propisana je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te je razrađena pripadajućim „Pravilnikom o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom“ („Narodne novine“ broj: 75/018, 120/18 i 37/20).

 • Tko se sve ubraja u broj zaposlenih na temelju kojih se obračunava kvota?

  U broj zaposlenih ubrajaju se zaposlenici i osnivači/članovi u trgovačkim društvima i ustanovama u Republici Hrvatskoj koji su u radnom odnosu s poslodavcem te obrtnici i druge osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja ili druge dozvoljene djelatnosti i po toj osnovi su obvezno osigurani.

 • Tko je oslobođen obveze kvotnog zapošljavanja?

  Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na: predstavništva stranih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništva, integrativne radionice i zaštitne radionice, poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja i novoosnovane poslodavce.

 • Tko se ne ubraja u broj zaposlenih na temelju kojih se obračunava kvota?

  U ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju se radnici zaposleni u agenciji za privremeno zapošljavanje koji su u radnom odnosu s agencijom na temelju ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova, odnosno radi ustupanja korisnicima, pod uvjetom da je agencija upisana u evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje ministarstva nadležnog za rad.

  U ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju se radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova i koji su temeljem tog ugovora prijavljeni na obvezno mirovinsko osiguranje.

  U ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju se radnici zaposleni u udruzi osoba s invaliditetom koja pruža usluge osobne asistencije na poslovima osobnih asistenata, pod uvjetom da poslodavci ovom Zavodu dostave izjavu o broju zaposlenih na tim radnim mjestima te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

  Iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota izuzimaju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga Republike Hrvatske, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje navedenih poslova s posebnim uvjetima rada. Za ishođenje izuzeća poslodavac je dužan dostaviti Zavodu izjavu o broju zaposlenih radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada iz te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

 • Izuzimaju li se iz kvote radna mjesta s posebnim uvjetima rada?

  Poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Radnici zaposleni na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada za koje je izdana suglasnost izuzet će se od dana predaje zahtjeva Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Podaci o broju izuzetih radnika dostavljaju se na obrascu izjave.

 • Moraju li se prijavljivati promjene u broju zaposlenih na radim mjestima koja se izuzimaju iz ukupnog broja na temelju kojeg se obračunava kvotna obveza?

  Da. Davatelj izjave dužan je prijaviti svaku promjenu u broju radnika zaposlenih na radnim mjestima koja se izuzimaju iz ukupnog broja na temelju kojeg se obračunava kvota. Promjena o broju zaposlenih dostavlja se najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec u kojem je nastupila promjena, sa stanjem na zadnji dan.

 • Tko se ubraja u kvotu?

  U kvotu se ubrajaju isključivo osobe s invaliditetom koje su zaposlene na najmanje 20 sati tjedno i koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. U kvotu za pojedini mjesec ubrajaju se samo osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik na zadnji dan u mjesecu.

 • Kako se može ispuniti obveza kvotnog zapošljavanja?

  Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom i/ili zamjenskom kvotom.

 • Što je zamjensko ispunjenje kvote?

  Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu pod uvjetom da su međusobno ispunjena prava i obveze iz ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, odnosno ugovora o obavljanju prakse s učenikom, studentom ili rehabilitantom, ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom, ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili ugovora o stipendiranju.

  Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu ugovorima o poslovnoj suradnji samo pod uvjetom da fizička ili pravna osoba s kojom je sklopljen takav ugovor, izvršenje obveza iz ugovora nije prepustila podizvoditeljima, osim ako se radi o rezerviranim ugovorima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

  Iz izvatka iz registra nadležnog tijela mora biti vidljivo da osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odnosno pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor radi ispunjenja zamjenske kvote ima registriranu djelatnost obuhvaćenu ugovorom o poslovnoj suradnji s obveznikom kvote.

  Obveznik koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu dužan je ugovor dostaviti Zavodu u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora. Ako obveznik ne dostavi ugovor u propisanom roku, isti se neće priznati u najavu ispunjenja zamjenske kvote.

 • Kako se najavljuje zamjensko ispunjenje kvote?

  Zamjensko ispunjenje kvote najavljuje se dostavom ugovora i obrasca najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK te počinje važiti od mjeseca primitka. Zamjenska kvota može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed. Po isteku toga razdoblja potrebna je ponovna najava.

 • Što je potrebno odrediti ugovorom o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, ugovorom o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom te ugovorom o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom?

  Ugovorom je potrebno odrediti:

  – predmet ugovora,

  – vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a,

  – rok za ispunjenje ugovornih obveza,

  – rok plaćanja,

  te se obvezno prilaže dokaz o invaliditetu osobe koja se samozapošljava, odnosno osobe koja ima status redovitog studenta.

 • Koja je minimalna vrijednost ugovora o poslovnoj suradnji i ugovora o stipendiranju?

  Ukupna vrijednost ugovora, bez obračunatog PDV-a mora biti jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavaca morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

 • Što je sve potrebno odrediti ugovorom o obavljanju prakse za učenike s teškoćama u razvoju te ugovorom o obavljanju prakse za studente s invaliditetom?

  Ugovorom je potrebno odrediti:

  –  vrijeme na koje se učenik, odnosno student prima na praksu.

  Uz ugovor obavezno se prilaže dokaz da se radi o učeniku s teškoćama u razvoju, odnosno studentu s invaliditetom te nastavni program prema kojem se obavlja praksa.

 • Što je potrebno odrediti ugovorom o obavljanju prakse za rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije?

  Ugovorom je potrebno odrediti:

  –  vrijeme na koje se rehabilitant prima na praksu,

  te se uz ugovor prilaže program prema kojem se obavlja praksa.

 • Što je potrebno odrediti ugovorom o stipendiranju?

  Ugovorom je potrebno odrediti:

  –  da se radi o redovitom obrazovanju,

  –  vrijeme za koje se daje stipendija,

  –  iznos stipendije,

  te se prilaže dokaz da je stipendist osoba s invaliditetom.

  Minimalni iznos mjesečne stipendije iznosi 20% minimalne mjesečne plaće u RH.

 • Što je potrebno priložiti uz ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa da bi se moglo najaviti zamjensko ispunjenje kvote?

  Uz ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa obveznik je dužan priložiti dokaz o invaliditetu osobe na stručnom osposobljavanju.

 • Jesu li moguće izmjene ili dopune dostavljenog ugovora?

  Da. U slučaju izmjena i dopuna elemenata ugovora i/ili najavnog obrasca stranke su dužne sastaviti dodatak ugovoru i dostaviti ga zajedno s najavnim obrascem kako bi se unijele izmjene. Izmjene je moguće učiniti za vrijeme trajanja ugovora odnosno najave.

 • Kada se podnosi izvješće o ispunjenu najavljene zamjenske kvote?

  Obveznik je dužan u roku od osam dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza na obrascu I-ZIK1/I-ZIK 2, a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, obrazac izvješća mora se podnijeti u roku od osam dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote. Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza, kao što su bankovna izvješća i drugi dokazi.

 • Tko potpisuje obrazac izvješća?

  Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote, odnosno učenik, student ili njegov zakonski zastupnik, rehabilitant te polaznik stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

 • Što kad se obrazac izvješća ne podnese u roku?

  Obveznika koji pravodobno ne podnese potpuni obrazac izvješća Zavod će pozvati da to učini u roku od osam dana od dana zaprimanja poziva. Ako obveznik ni u ostavljenom roku ne podnese potpuni obrazac izvješća smatrat će se da nije ispunjena zamjenska kvota.

 • Što ukoliko se najavljena zamjenska kvota ne ispuni u cijelosti?

  Ako obveznik koji je najavio ispunjenje zamjenske kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je za svaki mjesec za koji nije ispunio zamjensku kvotu, obračunati i uplatiti novčanu naknadu.

 • Kada se plaća novčana naknada zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom?

  Obveznik koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili zamjenskom kvotom, dužan je mjesečno, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće u RH za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu. Novčana naknada obračunava se i dospijeva na naplatu zadnji dana u mjesecu za prethodni mjesec. Novčana naknada uplaćuje se u korist Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160, model za plaćanje: HR68 5118-OIB poslovnog subjekta- datum izvršene uplate. Dospjele naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja namiruju se redom kako su nastale.

 • Što ukoliko se novčana naknada ne podmiri?

  Obveznicima novčane naknade, koji obvezu novčane naknade nisu utvrdili i/ili ispunili na način i u rokovima propisanim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju njega, obvezu novčane naknade utvrđuje i iznos novčane naknade zajedno s kamatama obračunava Zavod rješenjem. Izdano rješenje ovršna je isprava.

 • Download zona: