Profesionalna rehabilitacija

PROFESIONALNA REHABILITACIJA

Sektor za profesionalnu rehabilitaciju razvija i unapređuje mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Edukacija poslodavaca

Provodimo edukacije poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i stručnih radnika koji obavljaju djelatnost profesionalne rehabilitacije.

Stručna podrška i mjere pomoći za poslodavce u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom

Suradnjom s poslodavcima identificiramo izazove u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom i temeljem objektivnih podataka utječemo na čimbenike i jačamo kapacitete koje zahtjeva samodostatan sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Razvoj usluga profesionalne rehabilitacije

Kreiramo i provodimo projekte koji stvaraju preduvjete za održavanje i poticanje zaposlenosti osoba s invaliditetom i unaprjeđenje sustava profesionalne rehabilitacije.

Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom, kojoj je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

Služba za profesionalnu rehabilitaciju obavlja sljedeće poslove (prema čl. 39 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta):

 • provodi poslove razvoja i unapređivanja te poticanja mjera profesionalne rehabilitacije
 • organizira različite oblike izobrazbe za poslodavce u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
 • provodi stručni nadzor nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnih radionica i zaštitnih radionica
 • uvodi nove metodologije i tehnologije te nove didaktičke pristupe namijenjene profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • izrađuje Standarde usluga profesionalne rehabilitacije
 • izrađuje Standarde kvalitete na području profesionalne rehabilitacije
 • izrađuje Standarde osposobljavanja za stručne radnike i provoditelje profesionalne rehabilitacije
 • izrađuje Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije
 • izrađuje stručna mišljenja i stručne upute iz djelokruga rada stručnih radnika i radnih instruktora u području profesionalne rehabilitacije
 • koordinira i izrađuje prijedloge programa usmjerenih senzibilizaciji svih sudionika u procesu profesionalne rehabilitacije
 • sudjeluje u projektima i provodi projekte vezane uz razvoj profesionalne rehabilitacije
 • obavlja druge poslove vezane uz profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Uz navedeno, Zavod je zadužen za izdavanje Uvjerenja o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad na temelju nalaza i mišljenja o provedenoj procjeni u centru za profesionalnu rehabilitaciju

Profesionalna rehabilitacija provodi se u skladu sa:

 1. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 39/2018)
 2. Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018)
 3. Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)
 4. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18)
 5. Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)
 6. Pravilnikom o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018)
 7. Standardima usluga profesionalne rehabilitacije
 8. Cjenikom usluga profesionalne rehabilitacije

Često postavljena pitanja

 • Koje su moguće usluge profesionalne rehabilitacije?

  USLUGA 1 – Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa – rehabilitacijska procjena je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije. Uključenje u profesionalnu rehabilitaciju podrazumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (rehabilitacijsku procjenu/sveobuhvatnu dijagnostiku).

  USLUGA 2 – Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije – usluga se sastoji od primjene niza različitih, ponajprije savjetodavnih i psihoterapijskih individualnih i grupnih pristupa i metoda.

  USLUGA 3 – Izrada perspektiva – cilj ove usluge je osmisliti individualni strukovni plan obrazovanja i rehabilitacije koji je prilagođen situaciji pojedinca.

  USLUGA 4 – Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja – svrha usluge je procijeniti usklađenost radnog mjesta s preostalim radnim i općim sposobnostima osobe s invaliditetom te njezinim iskustvima, znanjima i vještinama stečenim poslom ili osposobljavanjem.

  USLUGA 5 – Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom – u uslugu se uključuju korisnici kada se predviđeni obrazovni program odvija izvan centra za profesionalnu rehabilitaciju zbog čega su potrebni kontinuirano praćenje i stručna podrška korisniku i/ili u situacijama u kojima se predviđa da korisnik bez pravilnog stručnog usmjeravanja i podrške ne bi bio uspješan u procesu odabranog programa obrazovanja/osposobljavanja/usavršavanja.

  USLUGA 6 – Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju

  Usluga je namijenjena osobama s invaliditetom koje se zapošljavaju na otvorenom tržištu rada kojima su potrebni specifični i individualizirani oblici stručne podrške i praćenja za uspješnu prilagodbu poslu i radnoj okolini zbog očekivanih poteškoća u svladavanju i zadržavanju posla te uključivanju u radno okruženje.

  USLUGA 7 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar) – Radni centar oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja podrazumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja, vještine i navike potrebne za obavljanje poslova pojedinog zanimanja na konkretnom proizvodu, odnosno fazi rada (zanatsko-industrijska zanimanja).

  USLUGA 8 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica) – Virtualna radionica (vježbenička tvrtka) oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja podrazumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih, financijsko-računovodstvenih, komercijalno-marketinških i sl. poslova.

  USLUGA 9 – Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša(arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) – usluga obuhvaća različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstva za rad koje na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom.

  USLUGA 10 – Procjena radne učinkovitosti – usluga je namijenjena ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invaliditetom zbog smanjene radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Usluga je također osnova za procjenu mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

  USLUGA 11 – Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu – usluga podrazumijeva usvajanje novih i usavršavanje postojećih radnih vještina kroz rad na konkretnom radnom mjestu, jačanje radnih potencijala, povećanje efikasnosti rada i mogućnosti za uspješnu prilagodbu u radnoj okolini, pogotovo ako je osoba bila duže vrijeme izvan radnog procesa (uslijed dugotrajnih bolovanja, iznenadnih promjena u zdravstvenom stanju te duže nezaposlenosti). Aktivnosti usluge usmjerene su na razvoj, očuvanje i poboljšanje produktivnosti osobe.

  USLUGA 12 – Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom – usluga podrazumijeva stjecanje znanja i vještina kroz verificirane obrazovne programe, koji će osobi s invaliditetom omogućiti uspješno zapošljavanje i rad. U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili Izrada perspektiva, ukoliko je  nalazom i mišljenjem preporučena usluga obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom, a prema Individualnom planu profesionalne rehabilitacije.

 • Tko provodi usluge profesionalne rehabilitacije?

  Usluge profesionalne rehabilitacije pružaju centri za profesionalnu rehabilitaciju samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete u skladu s pravilima profesionalne rehabilitacije.

  Sve usluge profesionalne rehabilitacije u centru za profesionalnu rehabilitaciju provodi interdisciplinarni stručni tim u skladu sa Standardima usluga profesionalne rehabilitacije.

  Centri za profesionalnu rehabilitaciju:

  1. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
   • Adresa: Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek
   • Telefon: 031/ 208 308, 031/ 496 847
   • Faks: 031/ 208 310
   • E-adresa: pravna.sluzba@cpr.hr
   • Web: cpr.hr
  2. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
   • Adresa: Republike Austrije 1, 10000 Zagreb
   • Telefon: 01/ 6461 – 230
   • Faks: 01/ 6461 – 237
   • E-adresa: info@cprz.hr
   • Web: cprz.hr
  3. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
  4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
   • Adresa: Ruđera Boškovića 30, Split
   • Telefon: 021/ 240 – 340
   • Faks:
   • E-adresa: info@czprs.hr
 • Tko može naručiti usluge profesionalne rehabilitacije?
  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
  • ministarstvo nadležno za socijalnu politiku preko centara za socijalnu skrb
  • osiguravajuće društvo
  • poslodavac
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • privatni naručitelj (osoba s invaliditetom, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik).
 • Na koji način i u koju svrhu se utvrđuje invaliditet u odnosu na rad?

  U postupku utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad procjenjuje se funkcioniranje pojedinca, poteškoće i prepreke, te potrebe vezane uz zapošljavanje s obzirom na zdravstvene karakteristike osobe i čimbenike okoline.

  Stupanj invaliditeta u odnosu na rad određuje se pomoću ljestvice od pet stupnjeva (0 do 4), opisane u Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju NN 75/2018 (članak 4. i Prilogu 1).

  Procjena se provodi samo za one osobe s invaliditetom koje ne mogu ostvariti upis u Očevidnik ni po jednoj drugoj osnovi iz članka 4. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

  Procjeni mogu pristupiti i zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom.

  Utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad provode centri za profesionalnu rehabilitaciju.

   

  Kako bi se naručila usluga utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad, potrebno je učiniti sljedeće:

  1.  Ispuniti narudžbenicu uz koju se prilaže medicinska i ostala potrebna dokumentacija važna za procjenu (dokaz o završenom obrazovanju, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,…).

  Narudžbenica je dostupna na web stranici svakog centra.

  2.  Ispunjenu narudžbenicu s dokumentacijom  predati u centar za profesionalnu rehabilitaciju (poštom ili osobno).

  Centar za profesionalnu rehabilitaciju naknadno obavještava naručitelja usluge o terminu procjene.

   

   

  Centri za profesionalnu rehabilitaciju posluju na sljedećim adresama:

   

  Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

  Adresa: Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek

  Telefon: 031/ 208 308, 031/ 496 847

  E-adresa: pravna.sluzba@cpr.hr

  Web: cpr.hr

   

  Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

  Adresa: Republike Austrije 1, 10000 Zagreb

  Telefon: 01/ 6461 – 230

  Faks: 01/ 6461 – 237

  E-adresa: info@cprz.hr

  Web: cprz.hr

   

  Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

  Adresa: Wenzelova 3/A, 51000 Rijeka

  Telefon: 051/ 546 – 451

  Faks: 051/ 687 – 588

  E-adresa: lulic@cpr-rijeka.hr

  Web: cpr-rijeka.hr

   

  Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

  Adresa: Ruđera Boškovića 30, Split

  Telefon: 021/ 240 – 340

  E-adresa: info@czprs.hr

   

  Na temelju pozitivnog nalaza i mišljenja Centra, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izdaje Uvjerenje o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad koje se dostavlja osobi i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo radi evidencije u Registru o osobama s invaliditetom.

  Uvjerenje je valjan dokaz temeljem kojeg je moguć upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/2018), kao i za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018).

 • Što su to zaštitne i integrativne radionice i kako se mogu osnovati?

  Integrativna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje zapošljava osobe s invaliditetom na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju.

  Integrativna radionica mora imati zaposleno najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

  Zaštitna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje osigurava zaštitna radna mjesta za osobe s invaliditetom za koje je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđeno da su zapošljive samo na zaštitnim radnim mjestima, a zbog svog invaliditeta mogu postići od 30% do 70% očekivane radne učinkovitosti.

  Zaštitna radionica mora imati najmanje 5 zaposlenih, a od ukupnog broja zaposlenih najmanje 51% moraju biti osobe s invaliditetom, od kojih 20% mora biti zaposleno na zaštitnim radnim mjestima.

  Zaštitno zapošljavanje je zapošljavanje osobe s invaliditetom na radnom mjestu i u radnoj okolini koji su prilagođeni radnim sposobnostima i potrebama osobe s invaliditetom koja nije zapošljiva na redovnom radnom mjestu.  Zaštitna radna mjesta nastaju kada se redovno radno mjesto razdijeli na više funkcionalno povezanih zaštitnih radnih mjesta. Na jednom zaštitnom radnom mjestu radi jedna osoba s invaliditetom.

  Poslodavac može osnovati posebnu radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obračunska jedinica.

  Na radnu jedinicu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje se odnose na zaštitnu radionicu, odnosno integrativnu radionicu.

  Integrativna i zaštitna radionica mogu se osnovati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom NN 75/2018, uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i uz suglasnost ministarstva nadležnog za rad.

  Stručni nadzor nad radom integrativne i zaštitne radionice obavlja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom najmanje jednom godišnje.

  Popis integrativnih i zaštitnih radionica možete pronaći u download zoni.


 • Download zona:

  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji - (96 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2015. godinu - (353 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2016. godinu - (352 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2017. godinu - (340 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2018. godinu - (333 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2019. godinu - (581 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2020. godinu - (263 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2021. godinu - (268 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2022. godinu - (483 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2023. godinu - (508 KB)
  Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2024. godinu - (497 KB)
  Standardi usluga profesionalne rehabilitacije 2015. - (2 MB)
  Standardi usluga profesionalne rehabilitacije 2018. - (2 MB)
  Popis zaštitnih radionica - (12 KB)
  Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta - (2 MB)
  Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta II. - (488 KB)
  Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta III. - (2 MB)
  Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta IV.pdf - (17 MB)
  Kineziologija rada: Pravilni položaji i pokreti tijela u proizvodnim procesima - (3 MB)
  Preporučeni sadržaj poslovnog plana uz zahtjev za ostvarenje statusa integrativne radionice/integrativne radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom - (20 KB)
  Popis integrativnih radionica - (15 KB)