Natječaji

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području pogođenom potresom

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20) i točke III. Odluke o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom od 10. veljače 2021. godine (KLASA: 011-02/20-01/10, URBROJ: 524-04-01-02/1-21-7), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području pogođenom potresom

  

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu ograničene novčane pomoći (dalje u tekstu: Zahtjev), odnosno dodjela ograničene novčane pomoći (dalje u tekstu: Pomoć) u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 kuna poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko, na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom.

 

II. PRAVNA OSNOVA ZA DODJELU OGRANIČENE NOVČANE POMOĆI

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (članak 10. stavak 8.; „Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)

 

Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom od 10. veljače 2021. godine (KLASA: 011-02/20-01/10, URBROJ: 524-04-01-02/1-21-7)

 

Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom („Narodne novine“ broj 1/21 od 04.01.2021. godine)

 

III. KARAKTERISTIKE POMOĆI

 

1. Pomoć se dodjeljuje poslodavcima za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko, na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom.

2. Ova Pomoć ne smatra se državnom potporom jer joj je svrha održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom te dovođenje poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika pomoći na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale zbog potresa odnosno sanacija štete od potresa koja je nužna za nastavak rada.

 

IV. DAVATELJ POMOĆI

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Zavod)

 

V. KORISNICI POMOĆI (dalje u tekstu: Korisnik)

 

Poslodavci na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko, koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom), a čije je poslovanje pogođeno potresom.

 

VI. UVJETI ZA OSTVARENJE POMOĆI

 

Za ostvarivanje prava na dodjelu Pomoći, na ovaj Javni poziv Zahtjev mogu podnijeti Korisnici koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom), uz uvjet da:

 • Korisnik posluje na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko (navedeni uvjet Zavod provjerava uvidom u izvadak iz sudskog registra, obrtnog registra, registra neprofitnih organizacija ili drugog odgovarajućeg registra), a u slučaju da adresa sjedišta Korisnika nije na području navedenih jedinica lokalne samouprave, a Korisnik ima izdvojeni pogon ili izdvojeno mjesto poslovanja na području istih u kojem su zaposlene osobe s invaliditetom, Korisnik treba dostaviti dokaz o obavljanu poslovanja na tom području te broj zaposlenih radnika (uključujući i broj zaposlenih osoba s invaliditetom) u tom izdvojenom pogonu ili izdvojenom mjestu poslovanja - kao dokaz se potpisom Zahtjeva daje Izjava korisnika o poslovanju/obavljanju djelatnosti na području jedinica lokalne samouprave koje su pogođene potresom, o nastaloj šteti uzrokovanoj potresom i o ukupnom broju radnika i ukupnom broju zaposlenih osoba s invaliditetom na tom području,
 • su osobe s invaliditetom zaposlene kod Korisnika upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije),
 • Korisnik koji je obveznik ispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20), ne smije po navedenoj osnovi imati dugovanja evidentirana u službenim evidencijama Zavoda (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije),
 • Korisnik nije korisnik dodijeljenih novčanih sredstava/pomoći po javnim pozivima, javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja novčanih sredstava/pomoći) u istu svrhu (namjenu) - kao dokaz se potpisom Zahtjeva daje Izjava Korisnika da nije korisnik novčanih sredstava/pomoći dodijeljenih od strane ostalih davatelja za istu svrhu (namjenu)

 

Isti Korisnik može podnijeti samo jedan Zahtjev u roku za podnošenje zahtjeva iz točke X. ovog Javnog poziva.

 

VII. SVRHA (NAMJENA) DODJELE POMOĆI

 

Javnim pozivom dodjeljuje se Pomoć za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

 • pokriće troškova uklanjanja štete nastale na strojevima i opremi,
 • za pokriće troškova uklanjanja nastale štete na zalihama i gotovim proizvodima,
 • za pokriće troškova obnove poslovnog prostora,
 • za pokriće troškova nastalih uslijed preseljenja poslovanja/obavljanja djelatnosti na drugu lokaciju/područje (troškovi usluge preseljenja, trošak najma novog prostora i sl.),
 • za pokriće izravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju i pružanje usluga,
 • za pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – režijski troškovi, uredski materijal, usluge komunikacije, telefonije i interneta, poštanske usluge, održavanje računalnih sustava i web stranica,
 • za pokriće troškova plaća za zaposlene osobe s invaliditetom radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom.

 

VIII. KRITERIJI ZA OSTVARENJE POMOĆI

 

Kako bi Korisnik ostvario pravo na dodjelu Pomoći mora ispuniti sljedeći kriterij:

 • kriterij održavanja zaposlenosti svih radnika (uključujući osobe s invaliditetom) na način da Korisnik održi zaposlenost svih radnika (radnika bez invaliditeta i radnika s invaliditetom (uključujući i održavanje samozaposlenosti osobe s invaliditetom)) u periodu od najmanje 12 mjeseci od dana dodjele Pomoći (obveza Korisnika je da svakog radnika (uključujući i osobu s invaliditetom za koju mu je dodijeljena pomoć) zadrži u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci, a u slučaju prestanka radnog odnosa uvjetovanog od strane Korisnika, Korisnik ima obvezu zaposliti novog radnika uz uvjet da ukupan zbroj mjeseci rada tih radnika (koji se tretiraju kao zapošljavanje jednog radnika) ne smije biti manji od 12 mjeseci).

 

IX. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJU KORISNIK PRILAŽE UZ ZAHTJEV

 

Uz Zahtjev Korisnici prilažu sljedeću potrebnu dokumentaciju:

 • Potvrdu tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da je kod Korisnika na adresi poslovanja/obavljanja djelatnosti nastala šteta uzrokovana potresom,
 • Dokaz o poslovanju/obavljanju djelatnosti na području jedinica lokalne samouprave koje su pogođene potresom: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko (samo u slučaju ako adresa sjedišta Korisnika nije na području navedenih jedinica lokalne samouprave, a isti posluje/obavlja djelatnost na tom području),
 • Potvrdu nadležnog tijela o upotrebljivosti objekta koji Korisnik koristi za poslovanje/obavljanje djelatnosti (samo na zahtjev Zavoda)

 

X. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

Zahtjev s priloženom potrebnom dokumentacijom Korisnik može podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva u Narodnim novinama.

 

XI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

 

Zahtjev s priloženom potrebnom dokumentacijom Korisnik može dostaviti Zavodu na slijedeće načine:

 • poštom na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1 (4. kat), 10000 Zagreb, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Zahtjev za pomoć«
 • neposrednom dostavom na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1 (4. kat), 10000 Zagreb, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Zahtjev za pomoć«
 • na adresu elektroničke pošte (e-mail adresa): pomoc@zosi.hr, sa nazivom predmeta: »Zahtjev za pomoć«

 

XII. NAČIN ODOBRAVANJA DODIJELE POMOĆI PO PODNESENOM ZAHTJEVU I VISINA DODIJELE POMOĆI

 

Pomoć se može odobriti za pokriće troškova nastalih od dana donošenja Odluke o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom („Narodne novine“ broj 1/21 od 04.01.2021. godine).

 

Pomoć će se odobriti samo Korisnicima koji ispunjavaju sve Uvjete iz točke VI. ovog Javnog poziva i Kriterije iz točke VIII. ovog Javnog poziva, te koji dostave Zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju iz točke IX. ovog Javnog poziva, u propisanom roku za dostavu Zahtjeva iz točke X. ovog Javnog poziva i na propisan način sukladno točki XI. ovog Javnog poziva.

 

Svaki prihvatljivi Korisnik može ostvariti Pomoć u visini od 50.000,00 kn za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom s kojom je sklopljen ugovor o radu (na puno ili nepuno radno vrijeme) prije 04.01.2021. godine, a koja je na dan podnošenja Zahtjeva upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

Visina odobrenog iznosa Pomoći, način isplate Pomoći, uvjeti osiguranja namjenskog korištenja Pomoći, izvršenje podmirenja pokrića troškova za koje je Pomoć dodijeljena, dostava izvješća (mjesečna izvješća) i popratne dokumentacije o namjenski utrošenim sredstvima Pomoći, broj zaposlenih radnika (uključujući i zaposlene osobe s invaliditetom) koji Korisnik treba održati zaposlenima, te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o dodjeli pomoći između Zavoda i Korisnika. Uz potpisani Ugovor o dodjeli pomoći Korisnik je dužan dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrene pomoći.

 

XIII. OBVEZE ZAVODA VEZANE UZ OBRADU ZAHTJEVA I VEZANE UZ UGOVOR O DODJELI POMOĆI

 

Radi provjere podataka o nastaloj šteti uzrokovanoj potresom Zavod može (ako je to moguće) direktno od nadležnog tijela tražiti Potvrdu o upotrebljivosti objekta koji Korisnik koristi za poslovanje/obavljanje djelatnosti ili u slučaju nemogućnosti dobivanja podataka od nadležnog tijela, od Korisnika tražiti da od nadležnog tijela traži navedenu Potvrdu te istu dostavi Zavodu.

 

Ako Zavod utvrdi da je Zahtjev, netočan, nepotpun ili nepropisno podnesen, pozvat će Korisnika da u roku od 10 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje Zahtjeva na propisani način, Korisnik gubi pravo na Pomoć.

 

Zavod je obvezan zaprimljeni Zahtjev obraditi te ako su ispunjeni svi uvjeti, ravnatelj Zavoda donosi Odluku o sklapanju Ugovora o dodjeli pomoći. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i Korisnik sklopit će Ugovor o dodjeli pomoći (dalje u tekstu: Ugovor).

 

Zavod će u roku od maksimalno 10 dana od dana sklapanja Ugovora dati nalog Državnoj riznici za isplatu odobrenog iznosa Pomoći na poslovni IBAN račun Korisnika, pod uvjetom da Korisnik najkasnije u roku od maksimalno 3 dana od dana sklapanja ugovora dostavi Zavodu bjanko zadužnice u ukupnom iznosu odobrene pomoći radi osiguranja tražbine Zavoda.

 

Prije isplate iznosa Pomoći utvrđenog Ugovorom, Zavod će izvršiti provjeru da li je račun Korisnika u blokadi te u slučaju utvrđivanja blokade računa, Zavod neće izvršiti isplatu i oslobađa se obveze isplate odobrene Pomoći. U slučaju utvrđivanja blokade računa Korisnika Zavod će jednostrano raskinuti Ugovor, te će o navedenome obavijestiti Korisnika.

 

Zavod se obvezuje vratiti Korisniku bjanko zadužnice, nakon što utvrdi da je Korisnik ispunio sve obveze iz Ugovora.

 

XIV. OBVEZE KORISNIKA VEZANE UZ UGOVOR

 

Korisnik je obvezan:

 • Dostaviti Zavodu bjanko zadužnice u ukupnom iznosu odobrene Pomoći radi osiguranja tražbine Zavoda,
 • Odobrena sredstva Pomoći utrošiti za Svrhe (namjene) dodjele Pomoći iz točke VII. ovog Javnog poziva,
 • Podnijeti Zavodu izvješća (mjesečna izvješća) o utrošenim sredstvima, s cjelokupnom potrebnom dokumentacijom na temelju koje je moguće nesporno utvrditi da su sredstva Pomoći utrošena sukladno utvrđenoj namjeni/svrsi dodjele sredstava pomoći iz točke VII. ovog Javnog poziva (računi, specifikacije, platne liste i sl., te izvodi iz kojih je vidljivo trošenje sredstava pomoći i stanje neutrošenih sredstava Pomoći-stanje novčanih sredstava Korisnika na dan podnošenja izvješća), i to mjesečna izvješća u roku od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora,
 • Na pisani zahtjev Zavoda dostaviti dodatnu dokumentaciju potrebnu za provjeru namjenskog trošenja sredstava Pomoći i to u roku od 10 dana od dana primitka takvog zahtjeva Zavoda,
 • Održi zaposlenost ugovorenog broja svih radnika (radnika bez invaliditeta i radnika s invaliditetom (uključujući i održavanje samozaposlenosti osobe s invaliditetom)) u periodu od najmanje 12 mjeseci od dana dodjele Pomoći (obveza Korisnika je da svakog radnika (uključujući i osobu s invaliditetom za koju mu je dodijeljena pomoć) zadrži u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci, a u slučaju prestanka radnog odnosa uvjetovanog od strane Korisnika, Korisnik ima obvezu zaposliti novog radnika uz uvjet da ukupan zbroj mjeseci rada tih radnika (koji se tretiraju kao zapošljavanje jednog radnika) ne smije biti manji od 12 mjeseci).

 

XV. OSTALE UGOVORNE OBVEZE

 

Ostale Ugovorne obveze su, kako slijedi:

 

 • Zavod će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju kada utvrdi da Korisnik nije ispunio jednu ili više obveza utvrđenih Ugovorom ili da je nenamjenski utrošio dodijeljena sredstva pomoći ,
 • U slučaju raskida Ugovora iz razloga navedenih u prethodnoj alineji, Korisnik je dužan vratiti Zavodu puni iznos sredstava pomoći isplaćenih na temelju Ugovora najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pisanog zahtjeva Zavoda za povrat sredstava,
 • Iznimno od prethodne alineje, u slučaju da Zavod utvrdi da je Korisnik djelomično ispunio obveze iz Ugovora, Korisnik je dužan vratiti Zavodu iznos sredstava Pomoći koji se odnosi na neispunjeni dio obveza i to najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pisanog zahtjeva Zavoda za povrat sredstava,
 • Korisnik se obvezuje vratiti odobrena sredstva Pomoći u slučaju utvrđenog neispunjenja Ugovornih obveza u rokovima navedenima u prethodne dvije alineje, a ako to ne učini, Zavod će u cilju povrata sredstava pomoći podnijeti bjanko zadužnicu Korisnika na prisilnu naplatu.
 • Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka.

 

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE JAVNOG POZIVA

 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih Korisnika podnositelja Zahtjeva, Zavod ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti i sadržaju Zahtjeva.

Popis svih Korisnika s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava Pomoći, bit će objavljen na web stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

 

KLASA: 402-10/21-01/01

URBROJ: 426-06-21-5

 

Zagreb, 16. veljače 2021. godine

 

                                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća

mr.sc. Ante Vučić

Download zona

Zahtjev za dodjelu ograničene novčane pomoći (45.61 kB docx)
Javni poziv za dodjelu ograničene novčane pomoći za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom na području pogođenom potresom (3.32 MB pdf)