Kontakti

Kontaktirajte nas


Informacije

Službenik za informiranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Krunoslav Vidić

e-mail: sluzbenikzainformiranje@zosi.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15), omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

  -pisanim putem na adresu: Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb

   -elektroničkim putem, na e-mail: sluzbenikzainformiranje@zosi.hr

    OBRASCI:

    • Zahtjev za pristup informacijama
    • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
    • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

     Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

     Odluka sluzbenik za informiranje - zavod za vjestacenje profesiionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje osoba s invaliditetom (93.6 kB pdf)
     Godišnje izvješće (212.62 kB pdf)
     Odluka sluzbenik za informiranje - zavod za vjestacenje profesiionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje osoba s invaliditetom (93.6 kB pdf)
     zahtjev za ponovnu uporabu informacija (50 kB doc)
     Zahtjev za pristup informacijama (50.5 kB doc)
     Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (52 kB doc)

     Lokacije