Natječaji

Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama u iznosu od 30.000.000,00 kn

KLASA: 112-07/16-01/54

URBROJ: 426-01-16-02

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/14 i 67/15) i članka 36. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14, 2/15 i 13/15), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna.

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama iz javnog natječaja, podnositelji prijave na ovaj javni natječaj su integrativne i zaštitne radionice koje:

 1. pozitivno posluju
 2. imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 3. zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno najmanje pet osoba s invaliditetom (zaštitna radionica)
 4. zaposlene osobe s invaliditetom u zaštitnim radionicama moraju biti upisane u evidenciju zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama
 5. zapošljavaju najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih (integrativna radionica)
 6. zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama moraju biti upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom
 7. nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 8. nemaju dugovanja prema radnicima

Na javni natječaj se ne mogu javiti podnositelji prijava koji se nalaze u stečaju ili postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj.

2. SVRHA DODJELE SREDSTAVA

Javnim natječajem se odobravaju bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti i novo zapošljavanje u integrativnim i zaštitnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

 1. nabavu novih tehnologija i opreme u svrhu održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, odnosno novog zapošljavanja osoba s invaliditetom
 2. ulaganja u znanja osoba s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (tečajevi, seminari, radionice i sl.)
 3. izgradnju ili širenje integrativne i/ili zaštitne radionice i ugradnju opreme i novih tehnologija, u cilju održavanja zaposlenosti i zapošljavanja osoba s invaliditetom
 4. pokriće troškova administracije i prijevoza, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava, podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. opis programa za koji se traže sredstva (struktura, terminski plan realizacije i financiranja, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.)
 2. presliku bilance i računa dobiti i gubitka za 2015. godinu
 3. dokaz o solventnosti ne stariji od 30 dana
 4. presliku JOPPD obrasca, stranica A i B, za prethodni mjesec
 5. potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
 6. potpisanu izjavu poslodavca (pod materijalnom i krivičnom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima
 7. potpisanu izjavu poslodavca o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca
 8. ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog javnog natječaja), odnosno dokumentacija iz koje su vidljivi troškovi administracije i prijevoza (za stavku iz točke 2. pod D) ovog javnog natječaja)

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije.

 4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

– kvaliteta programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

– kvaliteta priložene dokumentacije za program za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

– značaj programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

– značaj programa za lokalnu zajednicu.

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ostvaruju najbolje rezultate prema kriterijima iz točke 4. javnog natječaja, na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 30.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, a što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu.

Prijave za dodjelu sredstava iz javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima.

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu sredstava i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na web stranici Zavoda: www.zosi.hr ili zatražiti putem e-pošte: tajnistvo@zosi.hr.

Javni natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, Večernjem listu i na službenim web-stranicama Zavoda.

Prijavu na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Za javni natječaj – 36«.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Download zona

Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitni radionicama u iznosu od 30.000.000,00 kn (203.86 kB pdf)
Obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava (48.5 kB doc)