Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/23-01/07, URBROJ: 426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. 07. 2023. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto kako slijedi:

4. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU

4.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka bit će objavljena na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.